VI sesja Rady dzielnicy Białołęka

Plan Piekiełka i drogi

Białołęka jest z pewnością liderką wśród dzielnic, w których wciąż przybywa nowych ulic. Nazwę dla kolejnej z nich pozytywnie zaopiniowali radni. Nazwa Atrakcyjna została zaproponowana przez piętnastu właścicieli działek budowlanych, na których powstają domy jednorodzinne, położone jak dotąd przy drodze bez nazwy, prostopadłej do ulicy Kąty Grodziskie.

Rzadko się zdarza, by miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego były opiniowane jednoznacznie negatywnie. Na ostatniej sesji radni negatywnie zaopiniowali plan osiedla Piekiełko, ponieważ nie uwzględniono w nim uwag zarządu dzielnicy Białołęka z listopada 2013 roku. Uwagi brzmią następująco:

Zakaz realizacji indywidualnych ujęć wód podziemnych (…) powinien odnosić się tylko do budynków wielorodzinnych i budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej tj. powinien brzmieć „Zakazuje się realizacji nowych, indywidualnych ujęć wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę budynków wielorodzinnych i budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, z wyjątkiem ujęć na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych, obiektów służby zdrowia, dla których dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich”. I kolejna: Dla ustaleń w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych (…) należy dopisać ustalenia w zakresie miejsc parkingowych dla usług w parterach budynków wielorodzinnych tj.; „ustala się realizację miejsc postojowych ogólnodostępnych dla obiektów usługowych, w przypadku usług w budynkach wielorodzinnych miejsca te nie mogą być zlokalizowane na terenie zamkniętym (niedostępnym dla użytkowników usług)”. Inne uwagi dotyczą konieczności przesunięcia linii zabudowy w stronę ulicy, a także pozostawienia przebiegu linii rozgraniczających zgodnego z wcześniejszym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekiełka. Radni stawiają również słuszny zarzut, iż nie sporządzono prognozy skutków finansowych wdrożenia rozwiązań planu, a także iż w nowym projekcie obniżono klasę ulicy Familijnej.

Radni pozytywnie zaopiniowali aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzili plan kontroli komisji rewizyjnej, a także pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.

Zmiany w budżecie na rok bieżący dotyczyły tym razem budowy dróg. Zmniejszeniu kwot na budowę ulic: Dzikiej Kaczki, Twórczej, chodnika i miejsc postojowych przy Maciejewskiego, Kartograficznej, Słodkiej i Projektowanej, towarzyszyły zwiększenia wydatków na przebudowę ulic Skarbka z Gór, Ruskowy Bród i Raciborskiej, a także na modernizację Zdziarskiej.

(egu)