Pomoc niejedno ma imię

„Ośrodek Pomocy Społecznej wobec społecznych problemów dzielnicy” – konferencję pod takim tytułem 11 czerwca zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej Pragi Północ, pod patronatem burmistrza dzielnicy. Wśród 65 uczestników byli przedstawiciele wydziałów urzędu dzielnicy, przedstawiciele SZPZLOL, straży miejskiej, policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołu kuratorskiej służby sądowej, centrum wspierania rodzin „Prawdziwa Warszawa” oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Głównym przesłaniem konferencji było zaprezentowanie wszechstronności i interdyscyplinarności pracy socjalnej, realizowanej na rzecz mieszkańców. Konferencja była okazją, by przełamać stereotypowe spojrzenie na pomoc społeczną i po raz pierwszy przedstawić zawód pracownika socjalnego w kontekście jego roli „społecznego wspomagacza” oraz zaprezentować uczestnikom wszystkie zadania, które realizuje ośrodek pomocy społecznej.

W strukturze OPS znajdują się; dział pomocy specjalistycznej, asystentura rodzin, zespół interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dom dziennego pobytu przy ul. Brzeskiej 4, dom samotnej matki i dziecka przy Szymanowskiego 4a, Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 6.

Jarosław Turek w swoim wystąpieniu wymienił najważniejsze powody świadczenia pomocy społecznej na Pradze Północ: ubóstwo, problemy osób niepełnosprawnych, bezrobocie, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz patologie: alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc domowa. Praca OPS nie ogranicza się do świadczeń pieniężnych. Oferta ośrodka zapewnia potrzebującym mieszkańcom Pragi Północ kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne: psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, wsparcie rodzinne w sprawach przemocy i dla niepełnosprawnych. Zadaniem pracowników socjalnych nie jest opieka nad potrzebującymi, ale fachowa pomoc w uzyskiwaniu przez nich samodzielności. Istotą pracy socjalnej jest poprawa społecznego funkcjonowania osób i rodzin. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności. Coś, jak dawanie wędki, nie ryby.

W wystąpieniu Karoliny Busk pt. „Jak pracujemy” znalazła się taka refleksja: „Bywa, że dla osób wspieranych jesteśmy czasem solą w oku, bo wymagamy, bo pomoc nie jest bezwarunkowa, ma służyć usamodzielnieniu, aktywnej integracji, a nie uzależnieniu od systemu wsparcia./../ Podkreślam zasadniczą różnicę w filozofii pomagania, zawartą pomiędzy słowami POMOC a OPIEKA. My POMAGAMY, nie opiekujemy się, tylko usamodzielniamy.” Autorka wymieniła różne metody pracy, m.in. metodę indywidualnego przypadku – źródłem diagnozy do tej pracy jest kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego. Innym narzędziem jest kontrakt socjalny – pisemna umowa zawarta z osobą, ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań, zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Inne metody pracy socjalnej to: metoda grupowa, która opiera się na samopomocy i interakcji grupowej oraz metoda środowiskowa, ze szczególnym udziałem partycypacji w zmianach.

„Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jej uczestnicy chwalili zarówno sam pomysł, jak i sposób prezentacji zagadnień. Indywidualne osoby tuż po zakończeniu konferencji podchodziły do dyrektora OPS Wojciecha Gajewskiego z gratulacjami i podziękowaniem za tak jasne, proste i ciekawe przedstawienie pracy ośrodka. Większość uczestników nie zdawała sobie sprawy, że ośrodek pomocy społecznej realizuje aż tak wiele działań, a pracownik socjalny to zawód, wymagający szerokiego zakresu wiedzy oraz szczególnych umiejętności i kompetencji” – tak ocenił konferencję jeden z jej uczestników.

Ośrodek Pomocy Społecznej Pragi Północ poszukuje wolontariuszy, którzy chcą pomagać głównie osobom starszym, w codziennych sprawach, oraz dzieciom (chodzi zwłaszcza o pomoc w nauce). Chętni proszeni są o kontakt z Iwoną Krawczyk, która w OPS odpowiada za wolontariat - tel. 22 518-91-31.