XII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Przywrócić niewykorzystane

Zmiany załącznika dzielnicowego Targówka do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 były tematem sesji 18 sierpnia. Obrady prowadził przewodniczący rady Krzysztof Miszewski, funkcję sekretarza pełnił Michał Jamiński.

Burmistrz Sławomir Antonik udzielał wyjaśnień dotyczących projektu uchwały oraz zgłosił autopoprawkę. Odpowiadał też na pytania Miłosza Stanisławskiego. Wśród proponowanych zmian było m.in. zwiększenie środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy poprzez przywrócenie niewykorzystanych środków niewygasających - na realizację 2 zadań: „Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego” (1 000 000 zł plus 100 000 zł z wydatków bieżących) oraz „Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej” (724 729 zł). Autopoprawka dotyczyła inwestycji za 25 mln zł przydzielonych przez Urząd Miasta – budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w latach 2015-2018; z 3 proponowanych, jako optymalną wybrano lokalizację przy ul. Gilarskiej. Pozytywną opinię na ten temat wyraził radny Jędrzej Kunowski.

Wśród proponowanych zmian znalazło się także przeniesienie kwoty 127 200 zł na remonty lokali komunalnych oraz 50 000 zł z dotacji na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców.

W głosowaniu projekt uchwały poparli wszyscy radni, obecni na sesji – 14 osób.

K.