XIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Po pierwsze - rewitalizacja

26 sierpnia sesja rozpoczęła się od obszernych informacji wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2020 roku. Program ten ma włączyć do funkcjonalnej przestrzeni miejskiej zdegradowane obszary, m.in. Targówek Fabryczny (w obrębie ulic: Naczelnikowska – Ziemowita – Klementowicka) oraz Targówek Mieszkaniowy (w obrębie ulic: Święciańska - Radzymińska - Rajgrodzka). Działania mają poprawić infrastrukturę (m.in. przez budowę mieszkań, podłączenie do sieci cieplnej) oraz jakość przestrzeni publicznej, rozszerzyć ofertę kulturalną (Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Siarczanej), rozwijać przedsiębiorczość. Zintegrowany Program Rewitalizacji finansowany będzie z budżetu m.st. Warszawy, współfinansowany przez miejskie spółki oraz środki z Unii Europejskiej i fundusz dopłat. Do kwietnia odbywały się konsultacje na temat ZPR; zebrano prawie 300 uwag i sugestii, większość została uwzględniona, reszta – częściowo. I etap realizacji ZPR załatwi uchwała Rady m.st. Warszawy 17 września.

W dyskusji radni zgłaszali pytania, uwagi i propozycje, m.in. zwiększenia w programie środków na kulturę, plany sieci ciepłowniczej na Targówku, wsparcie przedsiębiorczości, nowe inwestycje, kwoty rezerw finansowych w budżecie miejskim. W sprawie planów rewitalizacji ulicy Łodygowej wiceprezydent obiecał odpowiedź na piśmie.
Po przyjęciu protokołów z X i XI sesji radni zajęli się projektami uchwał.

Jednomyślnie, 18 głosami podjęto uchwałę o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok: przeniesienie niewykorzystanych środków w kwocie 3000 zł na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich zadania „Zatoka parkingowa na ulicy Wyszogrodzkiej” Jest to projekt, wybrany w procesie budżetu partycypacyjnego.

Projekt drugiej uchwały zawierał propozycję nadania nazwy „Czerwona Jarzębina” ulicy na terenie osiedla mieszkalnego, budowanego w sąsiedztwie ul. Figara. W głosowaniu projekt poparło 16 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Po dyskusji, wszyscy radni opowiedzieli się za skierowaniem do ponownego procedowania przez komisje i kluby projektu uchwały, dotyczącej nowelizacji regulaminu komisji mieszkaniowej.

Dyskusję wywołało także zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez rady dzielnic z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy. Zdaniem radcy prawnego urzędu Grzegorza Romanowicza, projekt nie budzi wątpliwości z punktu widzenia prawnego. Zdaniem Miłosza Stanisławskiego – ograniczy możliwość wyrażania stanowiska przez Radę Dzielnicy Targówek. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 8 było przeciw.

Po informacji przewodniczącego komisji rewizyjnej, która 22 sierpnia rozpatrzyła skargę pana L.S. na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek i uznała ją za bezzasadną – radni jednomyślnie, 18 głosami, podjęli uchwałę o bezzasadności tej skargi.

W materiałach sesji radni otrzymali obszerne dokumenty: „Sprawozdanie z działalności zarządu dzielnicy Targówek za okres 1 IV - 30 VI 2015” i „Raport burmistrza Targówka z realizacji zadań w II kwartale 2015 roku”. Na sesji burmistrz Sławomir Antonik wniósł o przyjęcie tych dokumentów i odpowiedział na zgłoszone uwagi, m.in. o dodatkowe środki na boisko przy SP 277, procedury związane z wnioskami inwestycyjnymi, odpowiedzialność za poszczególne projekty, ośrodek dla uchodźców.

W interpelacjach radni skarżyli się, że nie otrzymali zaproszeń na imprezy, organizowane przez urząd miasta i urząd dzielnicy; upomniano się o pomoc dla rodziny nocującej w samochodzie, pytano też o budowę dróg przez Dom Development. Maciej Jankiewicz zapytał, czy zarząd i rada dzielnicy wystosowali gratulacje dla Nowej Gazety Praskiej z okazji jej 20-lecia.

Na zakończenie burmistrz Antonik poinformował, że spełniony został postulat, by komputer był w urzędzie dostępny dla radnych przez całą dobę; dostęp jest rejestrowany, użytkownik powinien nosić identyfikator.

K.