XV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Będzie zmiana?

20 października obrady zaczęły się od zgodnego przyjęcia protokołów z 3 poprzednich sesji. Przewodniczący rady Krzysztof Miszewski powierzył obliczanie głosów Grzegorzowi Golcowi.

Projekt pierwszej uchwały, w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego Targówka do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015, pozytywnie zaopiniowany przez 4 komisje merytoryczne, poparli w głosowaniu wszyscy obecni na sali radni – 19 osób. W uzasadnieniu znalazło się wiele przeniesień kwot na inne zadania, np.: kwoty 20 000 zł na przegląd dróg; kwoty 13 489 zł na organizację działań aktywizujących mieszkańców Targówka; z dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych – 84 000 zł – na dotacje dla przedszkoli (80 000 zł) i punktów przedszkolnych (4 000 zł); na utrzymanie parków 56 300 zł; na porządkowanie miejsc pamięci narodowej 18 000 zł; kwotę 325 300 zł - na zakup drzew (40 000 zł) oraz remont alejek i oświetlenia w parkach (285 300 zł); o 59 989 zł zmniejszono środki na administrację publiczną.
Następnie radni zajęli się zaopiniowaniem załącznika Dzielnicy Targówek do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok, wraz z autopoprawką zarządu. 4 komisje oceniły projekt pozytywnie, 1 – negatywnie, 2 – nie dały jednoznacznej opinii. W dyskusji na sesji radny Andrzej Bittel zgłosił krytyczne uwagi m.in. na temat wprowadzonych zmian, niedofinansowania Targówka, braku konsultacji z mieszkańcami, bazaru na Trockiej, zbyt małych nakładów na  drogownictwo (inwestycje i remonty). Wyraził zadowolenie z finału wieloletnich starań, dotyczących boiska na Trockiej. Szczegółowych odpowiedzi na zarzuty udzielali: burmistrz Sławomir Antonik i wiceburmistrz Grzegorz Gadecki. Radny Tomasz Cichocki wyraził ubolewanie, że rola radnych się zmniejsza; mają oni coraz mniejszy wpływ np. na budżet inwestycyjny; radni decydują tylko o 30% budżetu. Przewodniczący Miszewski i burmistrz Antonik przypomnieli, co udało się zrobić na Targówku m.in. w dziedzinie budownictwa komunalnego, rewitalizację Kanału Bródnowskiego, program „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”, zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Gilarskiej. Dochody Targówka wynoszą 104 146 551 zł, wydatki 334 657 230 zł.

Na wniosek Andrzeja Bittela przewodniczący rady zarządził 15-minutową przerwę, która nieco się przedłużyła. Po niej wznowił obrady. Nie było zgłoszeń, więc zamknął dyskusję i zapowiedział głosowanie uchwały. W związku z informacją, że radni PiS chcą złożyć wniosek, zapytał radcę prawnego, czy jest teraz taka formalna możliwość. Mecenas Marek Danko przytoczył par. 28 ust. 7. statutu dzielnicy: „Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady rozpoczyna procedurę głosowania”. Wiceprzewodniczący rady Witold Harasim stwierdził, że mecenas jest tylko doradcą, nie decydentem. Zgłosił wniosek formalny, by pozwolić na prezentację tego, co klub PiS chciał przedstawić. Zapytany o możliwość procedowania tej propozycji mecenas poprosił o 5 minut przerwy, po której wyjaśnił, że z punktu widzenia prawnego jest to jednoznaczne: „Statut dzielnicy nie przewiduje takiej możliwości, by w trym momencie nastąpiło składanie poprawek do projektu uchwały”. Po kolejnej wymianie zdań Andrzeja Bittela i Krzysztofa Miszewskiego odbyło się głosowanie, w którym uchwałę poparło 14 radnych, 11 było przeciw.

Jednomyślnie, 25 głosami rada podjęła uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej ul. Rozwadowska 9/11 oraz Szkoły Filialnej ul. Topazowa 26, podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227. Wniosek ten wynika ze  zmian demograficznych (liczba dzieci w poszczególnych rocznikach w obwodzie SP 84 w ciągu ostatnich 8 lat podwoiła się) oraz ze zmian w ustawie o systemie oświaty.

Uchwałę o zaopiniowaniu projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego poparło 21 radnych, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. W powtórnym głosowaniu wynik był: 20 – 1 – 4.

Interpelacje zaczęły się od złożenia przez Macieja Jankiewicza, w imieniu 11 radnych  klubu PiS, wniosku o odwołanie Krzysztofa Miszewskiego z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek, z uzasadnieniem: „Wniosek związany jest z uniemożliwieniem radnym spokojnego procedowania podczas sesji. Prowadzenie obrad przez przewodniczącego uważamy za niewłaściwe i mało profesjonalne. Często podejmowane przez Pana Przewodniczącego decyzje wynikają z przesadnego formalizmu, a prowadzenie obrad pozbawione jest dobrej woli.”
Wniosek zostanie rozpatrzony na następnej sesji.

W tej części sesji Andrzej Bittel pytał m.in. o organizację ruchu i miejsca postojowe podczas remontu ul. Św. Wincentego; zgłosił pytania i zastrzeżenia, dotyczące demontażu części wysepki na skrzyżowaniu ul. Jórskiego i Gilarskiej, bazaru na Trockiej. Odpowiedzi udzielali: burmistrz Antonik i wiceburmistrz Gadecki.

Na pytania w sprawie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiadał dyrektor tej placówki Jacek Pużuk.
Ostatnią, poruszoną na sesji sprawą było transmitowanie na żywo sesji rady. Nawiązując do ustaleń konwentu przewodniczący Miszewski poprosił radnych o uwagi, np. w sprawie ilości kamer i miejsc ich usytuowania. Burmistrz Antonik poinformował o ofercie firmy Mass Media: 3 kamery, koszt 1107 zł brutto (netto 900 zł plus VAT 207 zł). Decyzji w tej sprawie nie podjęto.

K.