XVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

11 - za, 13 - przeciw

18 listopada obrady otworzyła i część sesji prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Joanna Mroczek. Na sekretarza wyznaczyła Zbigniewa Poczesnego.

Tradycyjnie zaczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, który po wprowadzeniu uwagi, zgłoszonej przez Andrzeja Bittela, przyjęto 20 głosami, przy 2 wstrzymujących się.
Na sesję przybyło ok. 50 osób, zainteresowanych sprawą bazaru „Trocka”.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył odwołania  przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek Krzysztofa Miszewskiego. Obszerne uzasadnienie przedstawił Maciej Jankiewicz, który wymienił m.in. takie sprawy: uniemożliwienie odpowiedzi na pytania radnego Cichockiego (sesja IV), nieprzekazanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – od razu do konsultacji (sesja VIII), uniemożliwienie odpowiedzi zarządowi na część pytań Miłosza  Stanisławskiego (sesja XII), nieprzekazanie radnym zaproszeń na uroczystości organizowane przez zarząd dzielnicy (sesja XIII), uniemożliwienie złożenia poprawki do załącznika budżetu Targówka na rok 2016 (sesja XV). Wymienił też brak planu pracy Rady Dzielnicy, a jest to jeden z obowiązków przewodniczącego Rady.

Do głosowania „przeciw” zachęcał Michał Jamiński, zwracając uwagę na to, że Krzysztof Miszewski zrealizował wiele postulatów. Jacek Rybak ocenił wniosek o odwołanie przewodniczącego jako czysto polityczny.

„Funkcja  przewodniczącego to dla mnie zaszczyt i przyjemność – powiedział Krzysztof Miszewski. – Macie na jednej szali argumenty z wniosku, na drugiej – swoje opinie i spostrzeżenia o moich działaniach. Pozostaję do Waszej dyspozycji niezależnie od wyniku głosowania”.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Jacek Duczman, Katarzyna Górska-Manczenko, Marek Waszczak oraz Jędrzej Kunowski, który został przewodniczącym komisji i udzielił instrukcji, jak wypełnić kartę do głosowania. Po przeliczeniu przewodniczący ogłosił wynik: za odwołaniem przewodniczącego Rady oddano 11 głosów, przeciw – 13.

Krzysztof Miszewski nie został odwołany i poprowadził  następny punkt obrad, dotyczący bazaru „Trocka”. Informacji na temat przeniesienia bazaru na ul. Fantazyjną udzielił burmistrz Sławomir Antonik. Nawiązując do wystąpienia mieszkańców osiedla Fantazyjna i wystąpienia radnego Andrzeja Bittela, burmistrz przypomniał, że sprawa rozpoczęła się przed decyzją o przebiegu II linii metra; w marcu Rada Warszawy przyznała 3 mln zł na tę inwestycję; ogłoszono przetarg na prace projektowe; po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z firmą ELPRO Różycki; w maju i czerwcu odbyły się spotkania z przedstawicielami kupców, w czerwcu i lipcu – z przedstawicielami mieszkańców osiedla Fantazyjna. Zgłoszone uwagi wprowadzono do wersji, aktualizującej wydanie decyzji. Od decyzji, wydanej 26 października, strony mogą się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zarząd dzielnicy podjął działania o przeniesienie zarezerwowanych na ten cel środków na rok 2016, a ZGN podpisał aneks do umowy na kontynuację prac projektowych. Burmistrz odpowiedział także na pytanie Jędrzeja Kunowskiego, jak zorganizowana będzie komunikacja w okolicy bazaru oraz Andrzeja Bittela na temat miejsc parkingowych wewnątrz i poza bazarem - po obu stronach ulicy Fantazyjnej na terenie niezabudowanym. Wszystkie działania „spina” dyrektor ZGN Stefan Łakomy, który na bieżąco informuje zarząd dzielnicy.

Andrzej Gapys poprosił, by do 7 grudnia zarząd przygotował ostateczną koncepcję.
Maria Ryczywolska, przedstawicielka mieszkańców osiedla Fantazyjna, wyraziła wiele zastrzeżeń, m.in., że ta koncepcja jest chybiona, teren nie jest przygotowany na tak duży ruch. Mieszkańcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; będą się odwoływać do sądu, by nie doszło do tej inwestycji,

Wiceburmistrz Grzegorz Gadecki udzielił szczegółowych informacji, dotyczących wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji, polegającej na budowie zespołu pawilonów handlowo-usługowych „Targowiska Trocka” wraz z dwoma zjazdami z ul. Fantazyjnej, parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 24, 25, 26 w obrębie 4-10-03 oraz budowie parkingu dla klientów wraz z jednym zjazdem na działce nr ew. 278/1 oraz z Obr. 4-09-23 przy ul. Fantazyjnej.

Czwartą godzinę obrad rozpoczął temat „Sprawozdanie z działalności zarządu dzielnicy Targówek”. Radni zgłosili wiele szczegółowych pytań, na które odpowiedział burmistrz Sławomir Antonik.

W „Informacjach i pytaniach” poruszono m.in. temat 40-lecia Teatru „Rampa” przedstawienia poświęconego Sybirakom, przemieszczenia przystanku tramwajowego przy ul. Julianowskiej.

Odczytana została informacja, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe.
Na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Witolda Harasima radni, minutą ciszy, uczcili ofiary zamachu w Paryżu.

K.