XVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Na dwa głosy

Głównym punktem sesji, zwołanej 25 listopada na wniosek zarządu dzielnicy, była uchwała w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Na początku obrad wprowadzono dodatkowo 2 projekty uchwał: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Warszawy w sprawie zmiany stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek na rok 2016.

Obrady prowadził Krzysztof Miszewski, który liczenie głosów powierzył Jędrzejowi Kunowskiemu.
Po informacji o pozytywnym zaopiniowaniu projektów dodatkowych uchwał przez komisje: sportu i rekreacji oraz budżetu i finansów – jednomyślnie, 18 głosami radni podjęli uchwałę, ustalającą wysokość dotacji na rok 2016. Za udostępnienie: pływalni krytej - 126,91 zł, hal sportowych - 248,13 zł, boisk sportowych - 28,03 zł, lodowiska - 45,94 zł.

Proponowane zmiany w załączniku Targówka do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 omówiła skarbnik dzielnicy Elżbieta Marecka. Pozytywną opinię wydało 6 komisji. W dyskusji na sesji niezadowolenie wzbudziło zmniejszenie budżetu na inwestycje, przeniesienie na rok 2016 kilku inwestycji, np. budowa tymczasowego targowiska „Trocka”, budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża, adaptacja willi przy ul. Siarczanej na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej. W głosowaniu za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, 7 było przeciw.

Poproszony o syntezę zastrzeżeń radny Andrzej Bittel powiedział nam: „Zarząd Dzielnicy Targówek od początku swej kadencji zapowiadał, że pozyskanie środków inwestycyjnych będzie jego priorytetem. Rzeczywiście, kilka inwestycji zostało wprowadzonych do budżetu Targówka. Koniec roku jest zawsze okresem, sprawdzającym wykonanie zadań inwestycyjnych. Okazało się, że zarząd nie był w stanie zrealizować 7,5 miliona złotych wydatków inwestycyjnych na zadania, które sam wprowadził do budżetu. Taka sytuacja  świadczy albo o złym zaplanowaniu inwestycji, albo o totalnym braku nadzoru nad ich realizacją. Strategia zdjęcia pieniędzy z tegorocznego budżetu bez gwarancji, że zostaną one przywrócone w roku przyszłym, jest niezwykle ryzykowna. Za jej fiasko w pełni odpowiadać będzie zarząd dzielnicy oraz radni PO i Klubu Mieszkańców Targówka Bródna i Zacisza, którzy poparli taki sposób działania”.

Opinię tę burmistrz Sławomir Antonik skomentował następująco: „Panu radnemu pomyliły się interpretacje: zarządowi dzielnicy nie chodzi o to, by zdejmować zadania i później je przywracać, ale jedynie, by zmienić zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uwzględniający przeniesienie nie wykorzystanych środków na rok 2016. W ten sposób zabezpieczamy się przed ewentualnością nieprzywrócenia zadania w kolejnym roku budżetowym. Na ten temat dyskutowaliśmy na sesji. Zarząd bardzo wyraźnie podkreślał, że posiada zgodę biur merytorycznych właśnie na przeniesienie środków. Prawdą jest, że zarząd odpowiada za realizację wszystkich zadań, lecz należy przypomnieć, że zadanie realizacji przeniesienia bazarku na Trockiej było delegowane z miasta wraz ze środkami do ZGN, a zadanie modernizacji willi przy ul. Siarczanej zostało zaplanowane ze środków  Funduszu Rewitalizacji. I te dwa zadania tak naprawdę stanowią zasadniczą część kwoty, którą zarząd zamierza przenieść na rok przyszły. Kwota ta to blisko 6 milionów złotych. Pozostała kwota - ok. 1,8 milionów złotych – dotyczy 3 rozpoczętych i realizowanych zadań: budowa przedszkola przy ul. Kunieckiej (ok.1 mln zł), budowa domu komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej (ok. 600 tys. zł) i budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej (ok. 200 tys. zł). Ponieważ wszystkie inwestycje objęte są procedurami przetargowymi, a środki finansowe na te zadania są planowane, nie istnieje nigdy możliwość wykorzystania środków w 100 procentach.”

K.