XVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Most, który dzieli

We wrześniu nasi Czytelnicy mogli poznać negatywną opinię Stowarzyszenia Żoliborzan na temat propozycji budowy Mostu Krasińskiego, w poprzednim numerze - racje Targówka, popierającego tę inwestycję. Była ona tematem sesji Rady Dzielnicy Targówek, zwołanej 3 grudnia na wniosek 11 radnych.

Salę obrad wypełnili mieszkańcy, parafianie, przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, a także goście z Żoliborza.
Obszerne uzasadnienie uchwały o jak najszybsze rozpoczęcie budowy Trasy Mostu Krasińskiego przedstawił Michał Jamiński, który m.in. przypomniał rozmowy przedstawicieli Targówka, Żoliborza i Pragi Północ w 2010 roku w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie Mostu Krasińskiego. Wbrew obietnicom przedstawiciele Targówka nie zostali zaproszeni na sesję 25 listopada, na której Rada Dzielnicy Żoliborz podjęła uchwałę o odstąpieniu od tej inwestycji. Targówek się zmobilizował, by pokazać swój głos, zbierając podpisy pod wnioskiem o budowę całej Trasy Mostu Krasińskiego. Akcja spotkała się z dużym poparciem mieszkańców. Pod petycją poparcia budowy Trasy Mostu Krasińskiego od placu Wilsona na Żoliborzu do ul. Matki Teresy z Kalkuty na Targówku zebrano 23 451 podpisów. „Chcemy, by była to Trasa, która łączy, a nie dzieli” – podkreślał radny. Uchwała będzie wstępem do dyskusji z Pragą Północ, Białołęką i Żoliborzem. Konsultacje potrwają do marca 2016 roku.

Burmistrz Sławomir Antonik opowiedział o różnych formach poparcia inicjatywy budowy Mostu Krasińskiego, m.in. inicjatywy Młodzieżowej Rady Targówka. Pokazał rysunki „Nasz Most”, które wykonali uczniowie  klasy I SP 42.

W dyskusji Witold Harasim przypomniał, że ta Trasa została wymyślona prawie sto lat temu, za prezydentury Stefana Starzyńskiego. „Liczymy, że Most powstanie jak najszybciej” – powiedział Jędrzej Kunowski. Poparcie dla inwestycji, która da szansę rozwoju Targówka, zadeklarował w imieniu klubu radnych PiS Andrzej Bittel. W imieniu Stowarzyszenia „Nasz Targówek” poparcie dla uchwały wyraził Grzegorz Zawistowski. „Warszawa się rozrasta; trzeba robić przepływy – argumentował senator Marek Borowski. – Warszawa ma 8 mostów, Praga – 12”.

Swoje opinie przedstawili również goście: b. burmistrz Żoliborza Józef Menes, radny Tomasz Michałowski, Ryszard Jarota, Elżbieta Piotrowska i Anna Stopińska. Ich zdaniem, priorytetem powinno być przedłużenie II linii metra; most to ingerencja w przyrodę; najpierw powinna powstać estakada; angażowanie szkół do zbierania podpisów jest nieprzyzwoitością; most nie będzie służył mieszkańcom, lecz deweloperom na Pradze Północ – będzie zakorkowany przez mieszkańców nowych osiedli; most będzie ingerencją w dziedzictwo narodowe; nie ułatwi realizacji potrzeb transportowych Targówka. Trzeba odmitologizować ten most. „Nie jesteśmy przeciw mostowi, lecz przeciw temu, by był budowany w tym miejscu”.

Swoje opinie goście przekazali gospodarzom także w formie pisemnej, poprzez List otwarty do mieszkańców Targówka i Bródna oraz apel: „Zwracamy się do Państwa z apelem o nieuleganie nieprawdziwym uzasadnieniom, jakie przedstawiają władze miasta do budowy Trasy Mostu Krasińskiego oraz przystąpienie do protestu Nie dla Mostu”.

Burmistrz Antonik polemizował z argumentem o gigantycznych kosztach inwestycji: „Przyczyną zwiększenia kosztów budowy Mostu Północnego były wywłaszczenia i wykup gruntów. Most Krasińskiego to grunty miejskie”. Zachęcał: „Rozmawiajmy o rozwiązaniach komunikacyjnych, a nie o budowie” i radził: „Skupcie się na swoich problemach, ale nie róbcie tego przy użyciu Targówka”.

Jakub Rybitwa, przewodniczący Młodzieżowej Rady Targówka zapewnił, że działania w sprawie poparcia budowy Mostu nie były narzucone przez zarząd dzielnicy: „To było od nas dla nas. Jestem pewien, że Młodzieżowa Rada dzielnicy Żoliborz zrobiłaby to samo, ale … chyba jej nie ma”.

Po krótkiej dyskusji o poprawce i 5-minutowej przerwie, przeprowadzono głosowanie. Wszyscy obecni na sali radni – 19 osób – poparli uchwałę, skierowaną do prezydenta m.st. Warszawy i przewodniczącej Rady m.st. Warszawy: „Rada Dzielnicy Targówek wnioskuje o jak najszybsze rozpoczęcie w całości budowy Trasy Mostu Krasińskiego na odcinku od Pl. Wilsona (Żoliborz) przez Jagiellońską (Praga Północ) do ul. Matki Teresy z Kalkuty (Targówek)”.

K.