Zmiany w zezwoleniach na sprzedaż alkoholu

Ważna wiadomość dla przedsiębiorców sprzedających alkohol. Jeśli do 31 stycznia z różnych przyczyn nie złożą oświadczenia lub nie wniosą opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają na to jeszcze 30 kolejnych dni. Weszły w życie nowe przepisy regulujące sprzedaż napojów alkoholowych.

Dotychczas przedsiębiorcy, którzy w ustawowych terminach nie wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim lub wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tracili zezwolenia na jego sprzedaż na okres 6 miesięcy. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br., dają im możliwość uzupełnienia zaległości w ciągu następnych 30 dni, jednak pod warunkiem uiszczenia dodatkowych opłat.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim

W niedzielę, 31 stycznia 2016 r. upływa ustawowy termin na złożenie przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015. Oświadczenie należy złożyć w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy najpóźniej do 29 stycznia 2016 r. (w sobotę i niedzielę Urzędy nie pracują)*.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Opłaty za korzystanie w 2016 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Także do 31 stycznia przedsiębiorcy powinni wnieść I ratę opłaty za korzystanie w 2016 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszyscy przedsiębiorcy chcący wnieść opłatę w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, mogą to zrobić do 29 stycznia 2016 r. (w sobotę i niedzielę Urzędy nie pracują)*. W przypadku dokonywania opłaty za pośrednictwem banku na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy, za termin dokonania opłaty uznaje się dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank przedsiębiorcy.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
*Pomimo, iż ostatni dzień terminu do złożenia oświadczenia oraz wniesienia opłaty przypada na niedzielę, nie wpływa to na przedłużenie terminu. Do ustawowego terminu złożenia oświadczenia oraz uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Ordynacji podatkowej. 

Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Jednocześnie w lutym 2016 r. Prezydent m.st. Warszawy rozpoczyna kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.  Na podstawie danych zawartych w oświadczeniu, wyliczana jest opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem kontroli jest ustalenie, czy dane zawarte w oświadczeniu odzwierciedlają faktyczną wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów w danym punkcie i w roku, którego dotyczy oświadczenie. Kontrole przeprowadzane będą po wcześniejszym zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli dotyczącej konkretnego punktu sprzedaży.

W razie wykrycia nieprawdziwych danych w oświadczeniu, przedsiębiorca utraci zezwolenie i możliwość ubiegania się o kolejne przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji cofającej zezwolenie. Cofnięcie zezwolenia dotyczyć będzie każdego przedsiębiorcy, który podawał nieprawdziwe dane w oświadczeniu (kwoty zawyżone lub zaniżone), niezależnie czy było to celowe działanie, czy nieumyślne.