XIX-XX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dalszy ciąg nastąpi

20 stycznia wniosek o zwołanie sesji nas temat przeniesienia bazaru przy ul. Trockiej złożyły 2 kluby radnych: Platformy Obywatelskiej oraz Mieszkańców Bródna, Targówka i Zacisza; 21 stycznia – klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

27 stycznia obrady XIX sesji otworzył i poprowadził przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski. Na wniosek burmistrza Sławomira Antonika do porządku obrad wprowadzono 3 projekty uchwał (po głosowaniu: 13 – za, 7 – wstrzymujących się), a na wniosek radnych – „interpelacje i zapytania” (przyjęte zgodnie 18 głosami). O zainteresowaniu głównym tematem świadczyła obecność na sali ponad stu mieszkańców, kupców i senatora Marka Borowskiego.

Było kilka spotkań na temat przeniesienia bazarku oraz obaw kupców o czas budowy na ulicy Fantazyjnej – przypomniał burmistrz Antonik. Proces inwestycyjny opóźnia się w związku z protestami. Czekamy na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po uprawomocnieniu się decyzji o warunkach zabudowy potrzeba będzie 4-4,5 miesiąca na budowę bazaru. Może po spotkaniu 8 lutego uda się wypracować wnioski, zmierzające do zmniejszenia opóźnienia.

„Bazarek jest bardzo potrzebny” tę opinię Czesław Jóźwiak uzasadniał: obsługuje on 3 osiedla – 5 tysięcy ludzi. Zaapelował o zainteresowanie sprawą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz o umożliwienie wykupienia przez RSM „Praga” od miasta terenu obok bazaru przy ul. Trockiej, który to teren spółdzielnia ma we władaniu od kilkudziesięciu lat, płacąc wszelkie opłaty i podatki.

Wiceprzewodniczący Rady Witold Harasim, popierając wypowiedź Czesława Jóźwiaka zwrócił uwagę na to, że RSM „Praga” nie chce nic od miasta za darmo. Spółdzielnia chce nabyć teren przy ul. Trockiej po cenie, jaką miasto wyznaczy zgodnie z prawem. A jeśli chodzi o bazar, to nikt z władz dzielnicy i miasta nie jest przeciwny czasowemu przeniesieniu i docelowej lokalizacji przy stacji metra „Trocka”.

Radna m.st. Warszawy Alicja Żebrowska zobowiązała się wykorzystać przysługujące jej uprawnienia w celu wsparcia RSM „Praga”. Potwierdziła, że bazar jest bardzo ważny dla mieszkańców.

Przedstawiciel kupców Jerzy Rejf ocenił, że dziś wykonanie bazaru jest zagrożone. Upomniał się o aktualne informacje.
Radny Andrzej Bittel powtórzył pytania, które padły z sali: gdzie jest harmonogram? co dalej?

Przedstawicielka RSM „Praga” Ewa Gniewek zaprzeczyła informacjom, dotyczącym sporu RSM „Praga” z miastem, które przedstawił burmistrz oraz temu, że spółdzielnia nie chce współpracować z miastem.

Obawy, że od lipca-sierpnia kupcy będą pozbawieni pracy, a mieszkańcy - miejsca zakupów, wyraził prezes Stowarzyszenia Kupców Bazaru Trocka Jerzy Niedzielski, przypominając rozmowy o przeniesieniu bazaru z burmistrzem Grzegorzem Zawistowskim, z wiceprezydentem Warszawy oraz na kilku komisjach z radnymi Targówka. „Chcę, byśmy się spotkali 9 lutego”.

„Po spotkaniu 11 stycznia nie zostaliśmy przekonani; nie będziemy wycofywać swoich skarg” – zadeklarowała mieszkanka ulicy Fantazyjnej Maria Ryczywolska. Upomniała się o kolejny wariant koncepcji, by mieć 14 dni na zapoznanie się i wniesienie uwag.

Nawiązując do „konfliktu interesów i potrzeby szukania wspólnego rozwiązania” Marek Sienkiewicz zaproponował, by urząd Dzielnicy Targówek wyznaczył osobę, odpowiedzialną za sprawy bazaru na Trockiej.

Po trzech godzinach obrad większość osób, przybyłych na sesję, opuściła salę obrad. Wtedy, w odpowiedzi na zapytania radnych, obszerną informację o działaniach w sprawie przeniesienia bazaru na Trockiej przedstawił dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Stefan Łakomy. Przypomniał m.in., że 16 stycznia 2015 r. to zadanie inwestycyjne przekazane zostało dzielnicy Targówek; jako realizatora wskazano Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. 20 marca Rada Warszawy przekazała 3 mln zł na realizację tego zadania. W kwietniu rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę na prace projektowe z firmą ELPRO. W trakcie analizy merytorycznej i technicznej - 26 maja i 17 czerwca odbyły się spotkania z kupcami w celu wysłuchania ich uwag na temat przyjętych rozwiązań. W tym samym celu 18 czerwca i 7 lipca odbyły się spotkania z mieszkańcami osiedla Fantazyjna. W wyniku uwag powstała wersja, która była podstawą wydania decyzji o warunkach zabudowy z 26 października. Informacje o prowadzonych czynnościach były przekazywane na bieżąco zainteresowanym, zgodnie z procedurą. Obecnie, wobec zgłoszonych odwołań 39 mieszkańców ulic: Fantazyjnej, Gilarskiej, Karkonoszy i Jórskiego od wydanych decyzji – sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze m.st. Warszawy. Rozstrzygnięcie SKO i ewentualne dalsze fazy postępowania warunkują możliwość podjęcia dalszych działań przez m.st. Warszawę i dzielnicę Targówek.

Po tych informacjach Andrzej Bittel zapytał, jaka jest ostateczna decyzja, ile czasu potrwa przygotowanie dokumentacji, na podstawie której będzie można podjęć działania. Po odpowiedzi dyrektora ZGN podziękował za „pokrętną odpowiedź” i „niedookreślony czas projektowania”.

W drugiej części obrad, jako pierwszym radni zajęli się projektem uchwały w sprawie wystąpienia do prezydent m.st. Warszawy z wnioskiem o przygotowanie inicjatywy uchwałodawczej, dotyczącej zmiany granicy dzielnicy Targówek z dzielnicą Praga Północ - tak, by w sposób naturalny pokryła się z linią kolejową, poprzez dołączenie gruntu przylegającego obecnie do Pragi Północ (nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKP SA na 13 działkach ewidencyjnych). W głosowaniu uchwałę poparli wszyscy obecni na sali radni – 18 osób.

Również jednomyślnie, 20 głosami podjęto uchwałę (wcześniej pozytywnie zaopiniowaną przez komisję oświaty) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa prawa własności części nieruchomości przy ul. Św. Wincentego. Umożliwi to budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej.

Procedowanie projektu trzeciej uchwały odbywało się w obecności grupy uczniów, rodziców i dyrekcji CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. Uchwała dotyczyła zaopiniowania i skierowania pod obrady m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania z dniem 1 września 2016 roku imienia Roberta Schumana CXXXVII LO wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Olgierda 35/41. Życie i postawa Roberta Schumana wpisują się w program wychowawczy szkoły, która promuje postawy i wychowanie europejskie. Z wnioskiem o nadanie imienia Roberta Schumana wystąpiły: rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. Uchwałę podjęto jednomyślnie, 20 głosami.

W interpelacjach radni zgłosili m.in. pytania o komitet obchodów 100-lecia przyłączenia Targówka do Warszawy; przekroczenie  normy zanieczyszczeń na Targówku (szczególnie na Zaciszu); ośrodek dla uchodźców; miejsca składowania odpadów takich jak zużyte żarówki; dziki, chodzące po osiedlach; zagrożenie ze strony zboczeńców; rewitalizację Kanału Bródnowskiego; budowę Trasy Mostu Krasińskiego.

Ogłoszono rozpoczęcie XX sesji, na temat bazaru na Trockiej. W związku z tym, że temat został rozpatrzony na sesji XIX, przegłosowano zdjęcie z porządku obrad punktów merytorycznych, czego skutkiem było zakończenie sesji.

K.