Zmiany w praskiej DKDS

W środę, 10 lutego, odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ. W wyniku przegłosowanych zmian ukonstytuowało się nowe prezydium DKDS w składzie: Krzysztof Michalski, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów” (przewodniczący prezydium); Olga Wieczorek-Trzeciak, Stowarzyszenie Q Zmianom; Piotr Stryczyński, Towarzystwo Przyjaciół Pragi; Marzanna Pogłud-Kisielewska, Miasto Jest Nasze Praga Północ; Ella Laskowska, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz Marta Herman, Fundacja Mam Balans. Z ramienia Urzędu Dzielnicy prace DKDS wspiera Barbara Domańska.

Przypomnijmy, że DKDS działa na Pradze Północ od 2009 r. W skład komisji obecnie wchodzą 42 organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie naszej dzielnicy. Zakres działań DKDS, jej kompetencje oraz zasady współpracy z urzędem zapisane są w przyjmowanym co roku przez Radę m.st. Warszawy dokumencie: Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ubiegłym roku członkowie DKDS spotykali się na 9 posiedzeniach, które dotyczyły m.in. planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących i tworzonych dla Pragi Północ, programu rewitalizacji, działalności dzielnicowego wydziału kultury, stanu zaawansowania prac nad zwycięskimi projektami z budżetu partycypacyjnego czy powołania na Pradze Północ rady seniorów.

Mimo różnych głosów krytycznych, które pojawiają się na komisji w kontekście jakości współpracy DKDS z urzędem dzielnicy i zarządem, nowe prezydium deklaruje wolę współdziałania przy realizacji ważnych dla Pragi Północ przedsięwzięć, związanych chociażby z programem rewitalizacji. Właśnie rewitalizacji naszej dzielnicy, a także sprawie zlikwidowanej filii praskiej biblioteki przy ulicy Kijowskiej będzie poświęcone najbliższe posiedzenie DKDS, które odbędzie się 24 lutego o godzinie 17.00 w urzędzie dzielnicy (sala 210). Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników w spotkaniach DKDS mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy.                 
 

KMI