XX sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Nowinki techniczne i kontrowersyjne zmiany w budżecie

Sesja stała pod znakiem nowego systemu głosowania. Radni zyskali przyciski do potwierdzania swoich wyborów, a obserwatorzy ich czytelne graficzne odzwierciedlenie w postaci prezentowanych na ekranie barwnych podświetleń poszczególnych nazwisk i sumarycznych podsumowań. Procedowanie stało się na pewno bardziej czytelne, ale znacznie dłuższe...

Porządek obrad rozszerzono o dwa punkty, dotyczące stanowisk komisji infrastruktury i komisji kultury - oba dotyczące biblioteki przy Kijowskiej – oraz o jeden w sprawie kompensacji przyrodniczej za utraconą część parku przy Kawęczyńskiej. Po wnioskowanym przez wiceprzewodniczącego Jacka Wachowicza wykreśleniu punktu dotyczącego inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pomnika rzezi Pragi, porządek obrad został uchwalony.

Najwięcej dyskusji wywołały dwa wnioski zarządu, dotyczące zmian w dzielnicowym załączniku budżetowym, a zwłaszcza wynikające z pozyskania dodatkowych 12 mln zł - m.in. ze sprzedaży gruntu przy ul. Markowskiej. Te pieniądze postanowiono przeznaczyć m.in. na utrzymanie i remonty dróg, audyty energetyczne, remonty pustostanów, remonty i dodatkowe umowy-zlecenia w urzędzie czy pielęgnację trawników. Za 400 tysięcy w zasobie lokalowym dzielnicy ma powstać nowy punkt biblioteczny w rejonie ulicy Kijowskiej. Proponowany jest lokal przy Łochowskiej 31. Poza biblioteką, największe kontrowersje wzbudziła koncepcja utworzenia zadaszenia widowni w Parku Praskim – za 1,5 miliona, której ogromnym zwolennikiem jest burmistrz Wolke, chcący uniezależnić program imprez w amfiteatrze od kaprysów pogody. Radni podnosili argumenty ochrony konserwatorskiej parku, wyglądu takiej konstrukcji oraz kosztów, które można lepiej ulokować. Pomysły zawarte w uchwałach zarządu nie były konsultowane wcześniej z radnymi, którzy mieliby wiele innych, może lepszych, pomysłów na wydanie 12 milionów. Nie sięgnięto też po wnioski z budżetu partycypacyjnego, które mimo głosów wielu prażan nie zakwalifikowały się do realizacji z powodu szczupłości finansów. Proponowane zmiany jednak zaakceptowano głosami koalicji. W ramach przesunięć budżetowych zaplanowano też np. remont jezdni ulic Linneusza i Darwina oraz budowę wentylacji w nowych budynkach przy Jagiellońskiej.

Stanowisko w sprawie kompensacji przyrodniczej za część parku na terenie „serka” Wołomińska, Folwarczna, Łochowska zaproponowane przez radnego Pietruszyńskiego wywołało długą dyskusję. Pogodzenie idei boiska, forsowanej przez zarząd i nasadzeń zieleni okazało się wyjątkowo trudne. Ostatecznie proponowaną lokalizację uzupełniono o ulicę Białostocką i stanowisko zostało przyjęte.

W sprawie biblioteki przy Kijowskiej przegłosowano stanowisko zaproponowane przez komisję kultury, postulujące utworzenie nowej placówki w zasobach lokalowych dzielnicy.

Rada pozytywnie zaopiniowała przystąpienie miasta do sporządzania planu miejscowego Pelcowizny i Śliwic, wnosząc o zapewnienie zrównoważonego rozwoju tego obszaru i nadanie mu śródmiejskiego charakteru. Podjęto stanowisko w sprawie adaptacji przejścia podziemnego przy Ząbkowskiej na galerię sztuki, a także wprowadzono zmiany w harmonogramie wyborczym do Rady Kolonii Ząbkowska, przesuwając termin wyborów z początku marca na koniec maja.

Projekt uchwały w sprawie odwołania Małgorzaty Markowskiej z funkcji przewodniczącej komisji rewizyjnej na wniosek radnych koalicji wywołał kontrowersje wśród opozycji. Uznano, że jest to zemsta na radnej, która zasłynęła jako osoba merytoryczna i sumienna za wystąpienie z klubu PWS. Sama Małgorzata Markowska wyjaśniała, że już w zeszłym roku była poddawana naciskom, aby nie przeprowadzać rzetelnej kontroli w ZGN. Raport w sprawie działalności tego podmiotu, wykonany przez komisję rewizyjną na zlecenie rady, wykazał niegospodarność i nierzetelność. Większością głosów dokonano zmian w składzie komisji.

Kr.