XXI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Obrady na żywo

„Dziś próby techniczne transmisji sesji on line” – zapowiedział przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski, otwierając obrady 17 lutego. Liczenie głosów powierzył Andrzejowi Dąbrowskiemu.

Po przyjęciu protokołów z sesji: XVI, XVII i XVIII rozpoczęła się uchwałodawcza część obrad. Jako pierwszym radni zajęli się projektem uchwały o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok, z autopoprawką zarządu. Po informacji o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez komisje, wyjaśnień na temat dofinansowania pojazdów dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji Warszawa Targówek udzielił zastępca komendanta tej jednostki podkomisarz Rafał Kubicki. Kwota 22 500 zł na ten cel została przeniesiona z wydatków bieżących do budżetu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Dodatkowe środki, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy, w wysokości 5 189 855 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, m.in.: prace przygotowawcze budowy ul. Nowo Trockiej; zakup gruntów w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe; budowę boisk szkolnych przy SP 277 i SP 298; przebudowę budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola; budowę sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej (etapy I, II, III); zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego oraz wzdłuż Kanału Zaciszańskiego; adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Aktywności Lokalnej – prace projektowe i rozpoczęcie adaptacji. Uchwałę podjęto jednomyślnie, 20 głosami.

O zróżnicowaniu opinii świadczy wynik głosowania następnej uchwały: 8 - za, 4 - przeciw, 8 - wstrzymujących się. Dotyczy ona zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy „Fragment” odcinkowi dotychczasowej ulicy Handlowej, zlokalizowanemu pomiędzy ul. Radzymińską a ul. Święciańską.

16 radnych poparło, 4 wstrzymało się od głosu w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady. Zgodnie ze zgłoszonym akcesem, do komisji infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska powołano Tomasza Cichockiego, do składu komisji kultury i promocji – Miłosza Stanisławskiego.

Jednomyślnie, 18 głosami, radni podjęli uchwałę, zatwierdzającą roczny plan kontroli komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy, obejmujący kontrolę wybranych umów najmu lokali komunalnych i socjalnych oraz procedur wyłaniania wykonawców zamówień publicznych w ZGN.

Po części uchwałodawczej okresowe plany pracy na I półrocze 2016 r. oraz sprawozdanie ze swej działalności w 2015 roku przedstawili przewodniczący komisji: edukacji – Jędrzej Kunowski; gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – Andrzej Gapys; kultury i promocji - Marcin Skłodowski; sportu i rekreacji – Bartosz Szajkowski; budżetu i finansów – Miłosz Stanisławski; rewizyjnej – Grzegorz Golec; bezpieczeństwa, zdrowia i inicjatyw lokalnych oraz infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska – wiceprzewodnicząca Katarzyna Górska-Manczenko.

Złożone przez Grzegorza Golca sprawozdanie komisji rewizyjnej, dotyczące prowadzenia kontroli „Kontrola postępowań sądowych, prowadzonych przez Wydział Prawny i Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Targówek w 2014 roku” wywołało pytania i dyskusję, dotyczącą m.in. zakresu badania przedłużania dostarczania lokali socjalnych dla osób, które nie są właścicielami lokali, a w ich zasobach mieszkają osoby, w stosunku do których orzeczono eksmisję. Jednym z największych oczekujących na lokale socjalne jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”. Szczegóły tej sprawy podamy w następnym numerze.

W informacjach i zapytaniach pytano m.in. o wywiad sponsorowany burmistrza Antonika, parkowanie przy budynku na ul. Suwalskiej 31. W dyskusji głos zabrał mieszkaniec Zacisza – zdeklarowany przeciwnik budowy Mostu Krasińskiego. Argumenty „za” mostem, potrzebnym całej Warszawie jak powietrze, przedstawili: burmistrz Sławomir Antonik, Zbigniew Poczesny i Witold Harasim.

K.