Prawnik radzi

Zakaz wjazdu na terytorium RP i innych krajów Strefy Schengen - PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia wydawana jest w przypadku przebywania w Polsce bez dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu (wizy, zezwolenia na pobyt), braku wystarczających środków na pokrycie kosztów swojego pobytu w Polsce bądź uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen wydawany jest wówczas na czas od 6 miesięcy do 5 lat.

Osoby takie coraz częściej korzystają z możliwości złożenia wniosku o cofnięcie zakazu wjazdu, złożonego do komendanta danej placówki granicznej. Musi być on złożony w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o zakazie wjazdu. Znaczącą okolicznością, na którą warto się powołać przy jego konstruowaniu, może być fakt zamieszkania w Polsce członków rodziny cudzoziemca (mąż/żona, partner/ partnerka, dzieci). Warto także okazywać chęć współpracy strony postępowania z organem, który prowadzi postępowanie i zastosować się do decyzji o opuszczeniu kraju.

W sytuacji, gdy komendant placówki granicznej nie uchyli swojej decyzji, warto złożyć odwołanie do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Ta decyzja ma także charakter uznaniowy, jednak z pewnością wpływ na nią ma podstawa prawna wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu oraz interes społeczny oraz słuszny interes obywateli. Organ bierze także pod uwagę okres nielegalnego pobytu oraz charakter i częstotliwość naruszeń prawa przez cudzoziemca. Wszystkie okoliczności odwołujący powinien zawrzeć w uzasadnieniu swojego wniosku. Niestety, w sprawie wydana zostanie decyzja odmowna, gdy wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium kraju może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć jego interes.

W każdym przypadku warto się nie poddawać i odwoływać od wydanej decyzji. W razie wątpliwości w konstruowaniu wniosku o cofnięcie zakazu wjazdu i jego uzasadnienia warto skorzystać z pomocy prawnika.

Kancelaria Prawna
Małgorzata Partyka
ul. Szara 14 lok. 38,
00-420 Warszawa
tel. 22 394-54-74,
535-341-818
kancelaria@mp-kancelaria.pl
www.mp-kancelaria.pl