Dialog o rewitalizacji i praskich bibliotekach

Na drugie w tym roku posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ został zaproszony Jacek Grunt-Mejer od 12 lutego oficjalnie powołany na funkcję Pełnomocnika miasta ds. rewitalizacji Pragi, który przedstawił zarys działań, jakie w najbliższym czasie bedą przez miasto podejmowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

W ramach rewitalizacji przestrzeni publicznych, co jest jednym z ważnych celów programu, działania będą rozłożone na wiele etapów i ściśle związane z remontami kamienic. Harmonogram tych remontów jest jednak trudny do ustalenia ze względu na konieczność uzgodnień z Veolią, prywatnym podmiotem odpowiedzialnym za przyłącza ciepłownicze. Co prawda, wykaz takich przyłączeń wraz harmonogramem remontów kamienic przedstawiła na spotkaniu dotyczącym rewitalizacji w Muzeum Pragi dyrektor ZGN Bożena Salich, ale nie został on szerzej upubliczniony, nie jest on też dokumentem ostatecznym. Jest to tym ważniejsze, że będzie się wiązało z czasowym wykwaterowaniem mieszkańców, którzy powinni móc się do tego przygotować odpowiednio wcześnie.

Uczestnicy DKDS podnosili brak dostatecznej informacji na temat przebiegu programu rewitalizacji. Pełnomocnik zapewnił, że powstanie wkrótce strona internetowa mająca przekazywać na bieżąco wszelkie informacje na ten temat. Niektóre inwestycje są już na ukończeniu, jak Centrum Kreatywności przy Targowej 56, gdzie znajdzie swoje miejsce przemysł kreatywny oraz inicjatywy na styku sztuki i biznesu. Ważnym celem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest rozwój lokalnych miejsc pracy i wsparcie lokalnego rzemiosła, np. przez zadbanie o kontynuatorów. Wkrótce rozpocznie się remont teatru Baj, ma powstać pasaż artystyczny przy Inżynierskiej, rozpocznie się też przebudowa ośrodka sportu przy Namysłowskiej, gdzie ma przybyć obiektów rekreacyjnych kosztem terenu sobotnio-niedzielnego targowiska. Wszystkie te działania będą poddane konsultacjom społecznym. Głównym podmiotem wspierającym program w tym zakresie jest miejskie Centrum Komunikacji Społecznej. W dyskusji wiele czasu poświęcono lokatorom mieszkań, które mają być remontowane, doposażane w sieć ciepłowniczą, a często także w łazienki. Intencją miasta jest zapewnienie wszystkim lokatorom możliwości powrotu do swych mieszkań po ich wyremontowaniu. Rozważane są też działania zapobiegające nadmiernemu wzrostowi opłat związanych z poprawą standardu mieszkań. Wzorem udanej rewitalizacji jest Łódź i stamtąd warszawski pełnomocnik będzie chciał czerpać jak najwięcej udanych rozwiązań. Dużą pomocą byłoby też dostosowanie programu rewitalizacji do Ustawy rewitalizacyjnej, obowiązującej od października ubiegłego roku, co poszerzyłoby wachlarz dostępnych środków, skutecznych w realizacji przyjętych celów. Prace w tym kierunku zostały podjęte. Ponieważ w oglądzie społecznym program wciąż bardziej przypomina wielką improwizację niż planowe działania, podkreślono potrzebę częstszych kontaktów roboczych i lepszej wymiany informacji. Zapowiedziano kolejne spotkania poświęcone rewitalizacji.
Kolejnym tematem spotkania była likwidacji biblioteki przy ul. Kijowskiej 11 i przeniesienie jej na Golędzinów, co odbiło się szerokim echem wśród mieszkańców.

Długa dyskusja przy udziale dyrektor praskich bibliotek Janiny Masłowskiej wskazała na rozbieżne postrzeganie potrzeb w tym zakresie przez mieszkańców i przez urząd.

Mieszkańcom potrzebne są przede wszystkim biblioteki blisko ich miejsca zamieszkania, a nie od nich oddalone wielofunkcyjne multipleksy. Dyskusję zakończono wnioskiem przewodniczącego Krzysztofa Michalskiego o konsultacje społeczne na temat praskich bibliotek.  

Kr.