Debata w DKDS

Marcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ otworzyło wystąpienie przedstawicielki Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, która przedstawiła narzędzia wsparcia w funkcjonowaniu warszawskich komisji dialogu społecznego. Obejmują one pomoc animatorów, możliwości edukacyjne i promocyjne, udział w szkoleniach i seminariach dla osób zaangażowanych w prace komisji, zarówno przedstawicieli organizacji, jak i urzędników. Ustalono, że na początku kwietnia ma powstać wspólny plan działań.

Jednak głównym tematem spotkania była realizacja projektów zgłoszonych do pierwszej i drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Wojciech Zabłocki oraz wiceburmistrz Dariusz Wolke, odpowiedzialny za budżet partycypacyjny. Do tej pory z pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego nie zostały zrealizowane projekty rowerowe: „Sieć pasów na Starej Pradze” oraz „Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie”. Okazały się one droższe niż zakładali to projektodawcy, a zakres prac wykraczał poza możliwości wydziału infrastruktury. Ostatecznie projekty podzielono na mniejsze, część będzie realizował Zarząd Dróg Miejskich, część dzielnica. Ponowny przetarg na łączniki rowerowe, z przedłużonym czasem realizacji, ma zostać ogłoszony do końca marca. W projekcie dotyczącym Starej Pragi na wniosek inżyniera ruchu ma zostać sporządzona ekspertyza, mająca wykazać, czy jest konieczne przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej. Oba projekty mają być zrealizowane w tym roku – pieniądze na nie zostały przeniesione do tegorocznego budżetu. Wszystkie pozostałe projekty na 2015 rok udało się zrealizować. W lokalizacjach wybranych podczas konsultacji internetowych można korzystać z darmowej sieci wi-fi, przeprowadzono zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci. Praskie misie zyskały unowocześniony wybieg, psy – skwer na psie sprawy, a pożyteczne owady zapylające – przeznaczone specjalnie dla nich domki. Latem będzie cieszyć prażan także zmodernizowana Plaża „Rusałka”. Dyskusja wokół realizacji projektów z udziałem wiceburmistrza Wolke przekształciła się w debatę na temat sensowności budżetu partycypacyjnego. Burmistrz apelował o odpowiedzialne zgłaszanie projektów, które nie będą generowały kosztów na przyszłość. W tym roku dzielnica nie dysponuje żadnymi pieniędzmi na inwestycje, w związku z czym realizacja projektów z budżetu partycypacyjnego musi się odbyć kosztem zadań własnych dzielnicy. Jego zdaniem finansowanie budżetu partycypacyjnego powinno zapewniać miasto, a nie dzielnica. W obecnym wydaniu to nieporozumienie, wrzód, który za parę lat przyniesie załamanie budżetu – podkreślał Dariusz Wolke. Od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat ogólnomiejskiego budżetu partycypacyjnego. Mogłyby w jego ramach być realizowane projekty międzydzielnicowe, a także znajdujące się na terenach będących w gestii ogólnomiejskich podmiotów, jak ZDM. Choć co do konieczności sensowności projektów wszyscy byli zgodni, to jednak tę sensowność rozumieli w zupełnie odmienny sposób.

Realizacja projektów z budżetu partycypacyjnego na ten rok na razie nie jest zagrożona. Zgodnie z sugestiami, po doświadczeniach z minionego roku, przygotowania do realizacji zwycięskich projektów rozpoczęto już na jesieni. Część z nich, jak zakupy dla praskich bibliotek, już jest realizowana. Wszystkie mają być zakończone do października 2016 roku.                      


 

Kr.