XXII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Sprawozdania i zmiany

15 marca obrady prowadzili na zmianę: wiceprzewodniczący Rady Witold Harasim, przewodniczący Krzysztof Miszewski i ponownie Witold Harasim. Głosy liczył Grzegorz Golec. Andrzej Bittel zaproponował, by do porządku dziennego wprowadzić punkt, dotyczący konsultacji społecznych na temat zmian zasad obrotu lokalami mieszkalnymi; w głosowaniu wniosek nie przeszedł.

Po krótkiej dyskusji radni przyjęli protokoły z sesji: XIX, XX i XXI. Następnie zajęli się sprawozdaniem z wykonania załącznika dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2015. Dyskusja nad liczącym ponad 150 stron dokumentem trwała półtorej godziny. Informacji udzielała skarbnik dzielnicy Elżbieta Marecka. Zaplanowane na 93 317 867 zł dochody wykonane zostały w 98,7%. Pozytywną opinię wyraziło 8 komisji Rady. W imieniu radnych klubu PiS zadowolenie z wykonania budżetu wyraził Andrzej Bittel. Padło wiele pytań, m.in. o inwestycje w liceum przy ul. Oszmiańskiej, willę przy ul. Siarczanej, uroczysko przy Kanale, bazarek na Trockiej. Odpowiedzi udzielali: burmistrz Sławomir Antonik, wiceburmistrz Grzegorz Gadecki i kierownik referatu inwestycji Teresa Gołdowska. Burmistrz Antonik podał wskaźniki realizacji inwestycji w poprzednich latach: 2013 – 66,5%, 2014 – 52,65%, 2015 – 63,69%. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania przyjęto 13 głosami, przy 9 przeciwnych.

Drugie rozpatrywane sprawozdanie za rok 2015 dotyczyło Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Pozytywną opinię wyraziła komisja gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Informacji udzielał dyrektor ZGN Stefan Łakomy. Uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania przyjęto jednomyślnie, 20 głosami.

Pozytywną opinię komisji uzyskało także sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015. Ze wsparcia OPS korzysta ok. 2,5% mieszkańców Targówka, m.in. długotrwale bezrobotni. W głosowaniu uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z działalności OPS poparło 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Następny projekt uchwały, w sprawie zmian załącznika dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016, został pozytywnie zaopiniowany przez komisje: infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska oraz budżetu i finansów. Po dyskusji i wyjaśnieniach burmistrza Antonika uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu z mian podjęto jednomyślnie, 20 głosami. W uzasadnieniu znalazła się informacja o dodatkowych środkach przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. - 412 440 zł. 393 000 zł przeznaczono na wydatki na modernizację systemu zasilania, wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim; 19 440 zł - na zakup drzewek na terenie placówek oświaty w związku z obchodami 100. rocznicy przyłączenia Targówka do Warszawy.

Po informacji Grzegorza Golca, przewodniczącego komisji rewizyjnej o rozpatrzeniu skargi p. W.S. na działania zarządu dzielnicy Targówek - za uznaniem tej skargi za bezzasadną głosowali wszyscy obecni - 21 radnych.

Uchwałę o zmianach w składach osobowych komisji Rady poparło 29 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Do składu komisji kultury i promocji powołany został Andrzej Bittel, do komisji budżetu i finansów Marcin Skłodowski.

 W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności zarządu dzielnicy Targówek za okres od 1 XI do 31 XII 2015 roku zapytano m.in. o warsztaty urbanistyczno-architektoniczne, dotyczące zagospodarowania ulicy Kondratowicza. Wyjaśnień udzielał wiceburmistrz Paweł Michalec. Agnieszka Kaczmarska ponowiła prośbę o informacje, które pozwolą ocenić pracę poszczególnych członków zarządu dzielnicy.

Tradycyjnie, końcową część sesji wypełniły interpelacje i zapytania radnych oraz informacje bieżące i wolne wnioski. Wśród poruszonych spraw znalazły się m.in. zmiany w zadłużeniach opłat za czynsz, roszczenia odszkodowawcze SM Bródno, miejsca składu zużytych żarówek, zmiany na ulicy Łodygowej, przejście przez torowisko, budowa II linii metra. Padło pytanie o zadania rzecznika prasowego urzędu dzielnicy oraz opinie o niedostatku informacji o imprezach, organizowanych przez urząd dzielnicy (na koncert z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych przyszło 35 osób) i potrzebie umieszczania informacji o wykonawcach.

K.