Praski folwark

Wiosenne porządki

21 marca powitaliśmy kalendarzową wiosnę. Z dnia na dzień jest coraz cieplej, temperatury coraz wyższe i coraz więcej promieni słonecznych za oknem. Może czas przyjrzeć się wnikliwie programowi ciepło sieciowe w budynkach komunalnych m.st. Warszawy. Zadanie ujęte w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji (ZPR), na które w budżecie m.st. Warszawy na Pragę Północ została zabezpieczona kwota 49,1 mln zł.  

Głównym celem ZPR jest poprawa warunków rozwoju obszarów, zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym, a więc wdrożenie działań, które pozwolą rozwiązać lub złagodzić problemy wykluczenia, bezrobocia, niskich szans edukacyjnych, uzależnień i przestępczości.

Obawy budzi jednak działanie jednostek budżetowych, odpowiedzialnych za realizację, których aktywność jest kluczowa dla osiągnięcia celów programu. Do nich należy w Dzielnicy Praga Północ – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, którego dotychczasowe działanie nie uchroniło określonych w programie obszarów od degradacji czy osiągnięcia stanu kryzysowego.

ZGN jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych, której podstawą jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki” (art. 20 ust. 2-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Dochody i wydatki jednostki budżetowej są fragmentem budżetu m.st. Warszawy. Jeżeli wydatki nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego, to podlegają zwrotowi do budżetu miasta, zwiększając planowaną nadwyżkę budżetową lub zmniejszając planowany deficyt budżetowy.

Nasuwa się wiele pytań: Czy jednostka, która nie zrealizowała zadania Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych: ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50, zaplanowanego w budżecie na lata 2014-2015 poradzi sobie z kolejnymi etapami? Na dzień 30.11.2015 roku zadanie zostało wykonane na poziomie 0,21%. Do dnia dzisiejszego budynki nie są podłączone do miejskiej sieci, a mieszkańcy nie znają nawet terminu podłączenia.
Termin realizacji kolejnego zadania Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7, został zmieniony (czytaj: wydłużony) do 2017 roku, a planowany był do realizacji w latach 2015-2016. Dopiero w lutym 2016 roku ogłoszono przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków, ujętych w zadaniu, a kolejny pod koniec marca (dla 8 budynków).   

Dlaczego mimo upływu dwóch miesięcy (styczeń, luty 2016) nie ogłoszono przetargu na doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości komunalnych, uwzględnionych w budżecie na rok 2016, dla których dokumentacja została wykonana w ubiegłym roku? Zastanawiającym jest, jakie są przyczyny. Czy koszty pośrednie (ceny na materiały, koszt 1 roboczogodziny, stawki za sprzęt) i zysk w kosztorysach ofertowych, sporządzanych w I i IV kwartale roku są porównywalne? Czyżby standardem była organizacja przetargów we wrześniu, a realizacja prac w miesiącach listopad-grudzień? Dla kogo taki system organizacji przetargów jest korzystny? Na pewno nie dla mieszkańców.

Należy mieć nadzieję, iż aktualny Zintegrowany Plan Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, zarządzany z poziomu miasta zostanie zrealizowany, a Główny Koordynator ds. realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ponosząc odpowiedzialność za całość inwestycji na bieżąco analizuje i weryfikuje działania dzielnic, włącznie z prowadzeniem audytów zewnętrznych jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie.

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com