Praski folwark

Zmiany czas zacząć!

W natłoku spotkań i koncertów rocznicowych oraz wprowadzania programu świadczenia 500+ minęły na Pradze Północ pierwsze dni wiosny. Nie zainteresowano się, mimo zakończenia I kwartału, jak wygląda poziom realizacji budżetu, czy poziom realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 rok, w tym Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, tak ważnych w dzielnicy. Od 29 lutego nie zebrała się komisja budżetu; czyżby bieżących spraw, czy zagrożeń do omówienia nie było? Na oficjalnej stronie urzędu dzielnicy Praga Północ w „Aktualnościach” czas zatrzymał się 4 kwietnia. Być może sen zimowy trwa… Być może słowami J. Tuwima: „…powoli - jak żółw - ociężale, ruszy -maszyna - po szynach - ospale… i biegu przyspieszy i pogna coraz prędzej…” Być może…

Na forum Rady m.st. Warszawy stanie wkrótce projekt nowej uchwały w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy. Uchwały, która jest jednym z podstawowych aktów, warunkujących spójność dla gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta, a której zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 18.09.2013 r. i NSA z 17.06.2014 r., część przepisów została uchylona. Pokłosiem obu sądowych wyroków było wstrzymanie wykupu stołecznych mieszkań z bonifikatą. Dzięki ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o nieruchomościach, przegłosowanej przez Sejm i podpisanej przez Prezydenta RP, umożliwiono podjęcie nowej uchwały stołecznym radnym. Zlikwidowano przeszkody prawne, aby Rada m.st. Warszawy mogła określić na nowo warunki wykupu mieszkań komunalnych oraz wysokość bonifikat. Temat jest ważny dla mieszkańców i budzi wiele kontrowersji. Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji w styczniu br. przedstawiło projekt nowej uchwały i wystąpiło o opinie poszczególnych dzielnic, w których zakresie działania ustawa nakłada „utrzymywanie i eksploatację gminnych zasobów lokalowych”. Zarząd Dzielnicy Praga Północ zgłosił do projektu kilka uwag, niestety bez konsultacji z radnymi, czy też opinii którejkolwiek z komisji. Czy o działaniach zarządu radni powinni dowiadywać się wyłącznie z odpowiedzi na składane interpelacje? Czy tematy tak ważne dla mieszkańców dzielnicy nie powinny być konsultowane, czy omawiane w składanych przez zarząd sprawozdaniach z bieżącej działalności? Zarząd jest bowiem jedynie organem wykonawczym dzielnicy.  

Kolejnym projektem omawianym na forum miasta, przy „okrągłym stole”, jest debata o zmianie przepisów, na mocy których wydłużono minimalną odległość lokalizacji sklepu, sprzedającego alkohol: z 50 do 100 metrów od obiektów chronionych, m.in. przedszkoli i szkół, żłobków, itp. Zmiana przepisów była odpowiedzią na postulaty mieszkańców, którzy podnosili m.in. temat zakłócania porządku publicznego i wywołała sprzeciw przedsiębiorców. W dniu 14.04.2016 roku odbyło się trzecie spotkanie, na którym przedstawiono nowy projekt uchwały. Nowy projekt, a właściwie powrót do starego: 50 m z (ewentualną) zmianą do 75 m od stycznia 2019 oraz zmiana sposobu obliczania odległości czyli powrót do poprzedniej wersji tj. mierzenie odległości do najbliższego dostępnego wejścia na teren obiektu chronionego, który tym razem zyskał aprobatę przedsiębiorców.

Jak stwierdził przedstawiciel m.st. Warszawy: miasto ma ograniczone instrumenty ws. regulowania zasad sprzedaży alkoholu i jest zobowiązane do realizacji celów, które są w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tu należy nadmienić, iż 13.04.2016 roku Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu zgłoszonego projektu, który przekazywał instrumenty władzom gmin do większej kontroli nad stale rosnącą w ostatnich latach liczbą punktów sprzedaży alkoholu, poza wiedzą i zgodą danej gminy, wniosła o jego odrzucenie.
Mieszkańcy oczekują na dobre zmiany!

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com