XXIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dużo dyskusji

28 maja sesję prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski, głosy liczyła Urszula Suzdalcew.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmiany załącznika dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016. Został pozytywnie zaopiniowany  przez komisje merytoryczne. Po odpowiedziach na kilka pytań radni jednomyślnie, 19 głosami, podjęli tę uchwałę. Przewiduje ona m.in. zwiększenie środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy o 5 579 848 zł (218 000 zł na budowę instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9, 15; 9 000 zł na dotację dla biblioteki publicznej; 4 482 442 zł na dotacje dla placówek niepublicznych; 50 000 zł na modernizację systemu kolejkowego w urzędzie; 75 467 zł na dotacje dla biblioteki publicznej, Domu Kultury „Świt” i Domu Kultury „Zacisze”.

O wiele dłuższa była debata nad projektem uchwały na temat regulaminu komisji mieszkaniowej. Radny Andrzej Bittel wyraził opinię, że regulamin zawiera błędy redakcyjne i językowe oraz zapisy, które czynią go nieczytelnym i trudnym do stosowania. Wniosek o odesłanie projektu do dalszych prac w komisji nie uzyskał większości: „za” – było 7 radnych, „przeciw” – 12. W wyniku dyskusji wprowadzono punkt o treści: „W przypadku, gdy członek komisji lub członek jego najbliższej rodziny występuje o zaspokojenie swoich potrzeb lokalowych, członek komisji wyłącza się z pracy komisji przy rozpatrywaniu tej sprawy”. Wersję z poprawką poparło 12 radnych, 10 wstrzymało się od głosu, nie było „przeciwnych”.

Kontrowersyjne opinie komisji i radnych wywołał projekt uchwały w sprawie wystąpienia do prezydenta m.st. Warszawy o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Warszawy, dotyczących zmian w uchwale Rady Warszawy z 15 XII 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi Warszawy. W głosowaniu projekt poparło 9 radnych, 12 było „przeciw”, 1 wstrzymał się od głosu.

Pozytywne opinie komisji i jednomyślne poparcie w głosowaniu (20 głosów) zyskał projekt uchwały, opiniującej zmiany i zniesienia nazw ulic Targówka: dotychczasowej ul. Zgrzebnej (od ul. Rzecznej do ul. Księżnej Anny) nadano nazwę ul. Rzecznej; zniesiono nazwę ul. Rzecznej na nieistniejącym odcinku od ul. Szprotawskiej do ul. Księżnej Anny.

15 głosami, przy 2 wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę, w której za bezzasadną uznano skargę p. E. P. na działanie dyrektora Przedszkola 123 „Ocean Marzeń”. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że dyrektor poinformował rodziców dzieci o przysługujących im możliwościach oraz przyjmował deklaracje, potwierdzające chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w placówce.

Do przedstawionego Sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy Targówek od 1 stycznia do  31 marca 2016 r. radni zgłosili kilka pytań. Rady Witold Harasim zapytał, co z przeniesieniem bazaru Trocka? Odpowiedź padła w następnym punkcie: kupcom udostępniono teren 4 700 m kw., by urządzili sobie tymczasowe stoiska przy Trockiej.

W „Interpelacjach i wnioskach” zgłoszono pytania m.in. o niewybuchy na ul. Bardowskiego, działania promujące Targówek, organizację ruchu na ul. Gilarskiej, schemat pracy Biura Rady, pomysłodawcę obchodzenia rocznicy zwycięstwa – 9 maja. Odpowiedzi udzielali: burmistrz Sławomir Antonik i jego zastępcy.

Punkt „Informacje i wolne wnioski” zdominowała bardzo obszerna wypowiedź mieszkańca Targówka, który nie podał swego nazwiska. Pogratulował rekordowej długości flagi biało-czerwonej, podziękował za transmisję uroczystości na portalu; zwrócił uwagę na potrzebę wcześniejszego informowania mieszkańców o zmianach w sprawie budowy metra, zaproponował zmianę systemu głosowania na elektroniczny. Bardzo krytycznie ocenił obecność radnych na posiedzeniach zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Powiedział też: „Mam zastrzeżenia do wszystkich”. Radni, którzy poczuli się skrzywdzeni subiektywną oceną, udzielali wyjaśnień i sprostowań: Witold Harasim, Andrzej Bittel, Dorota Kozielska. Mówcę zachęcano, by porozmawiał z osobą, zanim ją publicznie skrytykuje.

Sesję zakończyła, przyjęta oklaskami, informacja wiceburmistrza Grzegorza Gadeckiego, że udało się nabyć 24 ha przy ul. Gilarskiej na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego.

K.