Sesje Rady Dzielnicy Targówek

Wakacyjne uchwały

Na sesji 13 lipca, w pierwszej uchwale radni Targówka 2016 głosami, przy 4 wstrzymujących się, dokonali zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016.

Dodatkowe środki do dyspozycji dzielnicy (1 167 205 zł) przeznaczono m.in. na nowe zadanie inwestycyjne – termomodernizację  budynku OSiR (332 000 zł) budowę sali gimnastycznej z modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej (822 203 zł).15 głosami, przy 2 wstrzymujących się podjęto uchwałę z wnioskiem o nadanie nazwy Skwer Bolesława Dubickiego obiektowi, zlokalizowanemu po północnej stronie ulicy Samarytanki.

17 radnych głosowało za wnioskiem do prezydent m.st. Warszawy o pilne przywrócenie przystanku tramwajowego przy ul. Julianowskiej w miejsce poprzedniej lokalizacji.

W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami zdjęto z porządku dziennego rozpatrzenie skargi pana W.S. na działania zarządu dzielnicy Targówek. Jednomyślnie, 20 głosami, radni uznali za bezzasadną skargę pani E.S. na działania burmistrza oraz dyrektora ZGN.

19 głosami, przy 1 wstrzymującym się  dokonano zmiany w składzie osobowym komisji Rady. Do komisji kultury i promocji powołano Witolda Harasima.

3 sierpnia radni zebrali się, by uchwalić kolejne zmiany w załączniku Dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016. Dzięki zwiększeniu o 2 420 896 zł środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy - zwiększono plan wydatków w obszarze edukacji o 2 405 973 zł; 2 042 zł przeznaczono na świadczenia odszkodowawcze, z przeznaczeniem na remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Oszmiańskiej 16.

K.