Gdzie dwóch paktuje, tam… korzysta

Naszej redakcji udało się dotrzeć do treści nie publikowanej wcześniej umowy koalicyjnej, zawartej między przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Praskiej Wspólnoty Samorządowej. Umowa zwana „Paktem dla Pragi” została podpisana 11 grudnia 2014 roku, kilka tygodni po wyborach samorządowych, w których PiS uzyskało 9, a PWS 4 mandaty w Radzie Dzielnicy.

Dziś, po upływie 2 lat od wyborów, wymianie burmistrza oraz odejściu jednej radnej z PWS, wspominana koalicja nadal rządzi naszą dzielnicą.

Zachęcamy szanownych czytelników do zapoznania się z treścią umowy koalicyjnej, którą publikujemy w bieżącym numerze NGP. Dla ułatwienia przygotowaliśmy krótką analizę najważniejszych zapisów.

Mechanizmy władzy

Pakt dla Pragi Północ przewidywał podział między przedstawicieli koalicjantów najważniejszych funkcji w dzielnicy. PiS otrzymał stanowiska burmistrza oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy, natomiast dla osób rekomendowanych przez PWS zarezerwowano fotele dwóch wiceburmistrzów oraz wiceprzewodniczącego Rady. Taki rozdział stanowisk, zwłaszcza w Zarządzie, w ramach którego decyzje podejmowane są kolegialnie, spowodował, że teoretycznie słabszy koalicjant zyskał decydujący wpływ na politykę dzielnicy.

Postulaty kontra Realpolitik

Porozumienie składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera ogólne postulaty dotyczące głównych problemów, z którymi boryka się Praga. Trzeba przyznać, że postawiona diagnoza jest trafna – z postulatami dotyczącymi odkorkowania Pragi, poprawy przestrzeni publicznej, rewitalizacji i tworzenia w dzielnicy nowych miejsc pracy szli do wyborów kandydaci PiS. Postulaty te sformułowane zostały jednak na tyle ogólnie, że pod takim programem mogliby podpisać się w zasadzie również kandydaci konkurencyjnych ugrupowań.

Inaczej wygląda druga część paktu, stanowiąca powielenie programu PWS. Tu oprócz ogólników dotyczących m.in. zasad efektywnego wykorzystywania lokali komunalnych, czytelnicy znajdą konkretne pomysły, tyle, że niemożliwe do zrealizowania, bo idące pod prąd wobec inicjatyw proponowanych przez władze miasta i potrzeb wyartykułowanych przez samych mieszkańców (np. stworzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Pałacyku Konopackiego).

MK

PAKT DLA PRAGI PÓŁNOC

Porozumienie programowe zawarte w dniu 11 grudnia 2014 r. pomiędzy: Prawem i Sprawiedliwością a Praską Wspólnotą Samorządową

PRIORYTETY DLA PRAGI PÓŁNOC
1. Odkorkowanie Pragi – Naszym priorytetem jest jak najszybsze domknięcie obwodnicy Śródmieścia (od Ronda Żaba do Ronda Wiatraczna). Chcemy ograniczyć ruch tranzytowy przez Centrum Pragi. Ulice naszej Dzielnicy powinny być przyjazne wszystkim uczestnikom ruchu, nie tylko kierowcom samochodów, ale też pieszym i rowerzystom. Postawimy na rozwój transportu zbiorowego i jego dostępność dla wszystkich mieszkańców.

2. Zwiększenie przestrzeni dla Ludzi na Pradze – Naszym priorytetem jest stworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom. Chcemy ucywilizować kwestie urządzania przestrzeni Pragi zabiegając o objęcie całej Dzielnicy planami miejscowymi. Chcemy budowy kolejnych ścieżek rowerowych oraz renowacji parków i terenów zielonych. Otworzymy obiekty sportowe i przybliżymy Pragę do Wisły - wszystko po to, by zachęcić ludzi do wyjścia na zewnątrz i spędzania czasu wspólnie. Wykorzystamy energię samych mieszkańców – będziemy wspierać i promować inicjatywy lokalne. Wspólnie organizowane Dni Sąsiada staną się wizytówką naszej Dzielnicy.

3. Mądre wykorzystanie pieniędzy na rewitalizację – Naszym priorytetem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami kompleksowego planu rewitalizacji dzielnicy. Konieczna jest nie tylko rewitalizacja budynków i ulic (remonty i doposażenie w media), ale przede wszystkim rewitalizacja społeczna (wsparcie mieszkańców, wzmocnienie więzi i budowa kapitału społecznego, rozwój lokalnych wspólnot). Chcemy, aby na Pradze powstały lokalne Centra Społeczne – miejsca aktywizujące i wspierające mieszkańców.

4. Praga - 10 minut od Starego Miasta – Naszym priorytetem jest wykorzystanie potencjału turystycznego Pragi - ostatniego fragmentu autentycznej przedwojennej Warszawy. Muzeum Pragi nie może być samotną wyspą na turystycznej mapie dzielnicy. Stworzymy spójną strategię promocji Pragi, w której realizację zaangażujemy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Chcemy być dumni z takich imprez jak: Święto Ząbkowskiej i Brzeskiej, Święto Nowej Pragi, Dni Michałowa, Dzień Pl. Hallera, Jarmark Floriański, czy Jarmarki Świąteczne. O historyczne dziedzictwo Pragi chcemy zadbać tworząc na części jej obszaru Park Kulturowy.

5. Praga - tu chce się mieszkać i pracować! – Naszym priorytetem jest zahamowanie odpływu mieszkańców Pragi (od 2006 r. liczba ludności spadła o prawie 12%, z 76 tys. do 67 tys.) oraz walka z bezrobociem. Chcemy stworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz program wychodzenia z ubóstwa dla osób zagrożonych i wykluczonych. Na Pradze są niewykorzystane tereny poprzemysłowe, do których chcemy przyciągnąć nowych inwestorów. Postawimy na rozwój sektora kreatywnego i edukacji.

6. Prażanin na swoim! – Naszym priorytetem jest odblokowanie wykupu przez najemców mieszkań komunalnych oraz ułatwienie procesu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Potrzeby remontowe budynków komunalnych na Pradze wynosząaż 350 mln złotych – miasta nie stać na taki wydatek i budynki popadają w ruinę. Wspólnoty Mieszkaniowe, które powstaną w wyniku sprzedaży lokali ich najemcom, same rozwiążą ten problem szybciej i sprawniej - właściciele zadbają o swoją własność!

W celu realizacji powyższych postulatów Prawo i Sprawiedliwość oraz Praska Wspólnota Samorządowa postanawiają zawrzeć koalicję w Radzie Dzielnicy Praga Północ oraz doprowadzić do wyboru:
a) Przewodniczącego Rady Dzielnicy wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość
b) Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy wskazanego przez Praską Wspólnotę Samorządową.
Kolejnym krokiem umożliwiającym realizację Paktu dla Pragi Północ będzie wybór Zarządu Dzielnicy. Praska Wspólnota Samorządowa oraz Prawo i Sprawiedliwość poprą:
a) Burmistrza Dzielnicy Praga Północ wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość,
b) dwóch Zastępców Burmistrza Dzielnicy Praga Północ wskazanych przez Praską Wspólnotę Samorządową.

Tak ukształtowany Zarząd Dzielnicy Praga Północ podda pod głosowanie Rady Dzielnicy Praga Północ odpowiednio przygotowane projekty uchwał w następujących sprawach:

1) przygotowania koncepcji utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych wraz z powołaniem jednostki muzealnej w Pałacku [tak w oryginale – NGP] Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13;
2) budowy domu kultury „Praga” z wykorzystaniem wykonanego projektu obiektu z lokalizacją na Pl. Weteranów;
3) adaptacji siedziby straży miejskiej na żłobek i przeniesienie straży miejskiej do budynku przy ul. 11-go listopada [tak w oryginale – NGP] 13/15;
4) przygotowania zasad umożliwiających wykup mieszkań przez najemców mieszkań czynszowych na terenie Kolonii Ząbkowska (Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26), mieszkań służbowych w budynkach na Golędzinowie (Jagiellońska 49 a, 49 b, 49 c, 49 d) oraz mieszkań w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
5) przywrócenia możliwości wykupu mieszkań komunalnych na rzecz najemców z dziewięćdziesięcioprocentową bonifikatą;
6) wprowadzenia programu, dzięki któremu nie będzie możliwości zwracania byłym właścicielom lub ich następcom prawnym kamienic wraz z lokatorami, terenów użyteczności publicznej;
7) rozpoczęcia realnych działań związanych z budową wschodniego odcinka śródmiejskiej obwodnicy Warszawy, dzięki któremu będzie możliwe wyprowadzenie ruchu tranzytowego (w tym TiRów) z Pragi Północ;
8) wprowadzenia zasad efektywnego gospodarowania zasobem komunalnych lokali mieszkalnych oraz użytkowych;
9) wykupienia roszczeń do terenu przy Szkole Podstawowej nr 73 i budowy hali sportowej;
10) budowy przedszkola przy ul. Markowskiej wraz z podziemnymi parkingami;
11) doposażenia mieszkaniowego zasobu komunalnego w instalację ciepłej wody użytkowej, instalację centralnego ogrzewania, kanalizację miejską;
12) reformy praskiej oświaty, w tym zwiększenia liczby godzin zajęć wyrównawczych,
13) wsparcia praskich klubów sportowych;
14) reaktywacji programu „Praga dla artystów”.