XXXI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Plany i zmiany

19 października obrady prowadzili na zmianę: przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski i wiceprzewodniczący Witold Harasim, który na początku zaproponował wprowadzenie do porządku dziennego projektu stanowiska w sprawie zmiany nazwy Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha” na Park Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Propozycję przyjęto w głosowaniu.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołów z sesji XXIX i XXX radni zajęli się projektem uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicy Targówek do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok Projekt pozytywnie zaopiniowały komisje Rady. Odpowiedzi na pytania udzielał burmistrz Sławomir Antonik. Po długiej dyskusji radni jednomyślnie, 20 głosami podjęli uchwałę, pozytywnie opiniującą projekt załącznika, z uwzględnieniem zgłoszonych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych. M.in. wydatki majątkowe zwiększono o 1 186 443 zł. Z wydatków bieżących przeniesiono na zadania inwestycyjne: budowa ul. Wieczorowej – 600 000 zł, budowa ul. Karkonoskiej – 510 000 zł. Zapisano, że niedobór środków w wydatkach majątkowych wynosi 4 950 000 zł (budowa ul. Nowo Trockiej 1 050 000 zł, przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola 1 500 000 zł, modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury „Świt” 2 400 000 zł.

Projekt drugiej uchwały dotyczył zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016. Dzięki zwiększeniu środków finansowych o kwotę 4 000 000 zł – zaproponowano zwiększenie środków na dotacje: dla niepublicznych przedszkoli o 1 425 000 zł, dla gimnazjów o 323 000 zł, dla liceów ogólnokształcących o 118 000 zł, dla szkół zawodowych o 170 000 zł; na edukacyjną opiekę wychowawczą o 127 000 zł (m.in. na poradnie specjalistyczne 60 500 zł), na zakupy inwestycyjne dla urzędu 6 000 zł. Projekt pozytywnie zaopiniowały 4 komisje. Radni jednomyślnie poparli uchwałę.

Projekt kolejnej uchwały wywołał dyskusję i przypomnienie wcześniejszych debat na temat Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. 12 głosami, przy 8 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniający zapisy uchwały Rady m.st. Warszawy z 5 XII 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

O przyjęcie zaproponowanej przez Witolda Harasima zmiany nazwy Skwer „Wiecha” na Park „Wiecha” poprosił Tomasz Oprus, mieszkaniec Targówka, uczestnik posiedzeń wielu komisji Rady. Przegłosowano stanowisko, w którym Rada Dzielnicy Targówek wnioskuje do prezydenta m.st. Warszawy o rozpoczęcie prac w sprawie zmiany nazwy Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha” na Park Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Uchwała zostanie przekazana prezydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy.

Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania z działalności zarządu Dzielnicy Targówek od 1 IV do 30 IX 2016 roku. 22-stronicowe sprawozdania opisuje wyniki 30 posiedzeń, na których zarząd podjął 364 uchwały, m.in. w zakresie inwestycji, infrastruktury, spraw społecznych, edukacji, działalności gospodarczej i ochrony środowiska, promocji i sportu.

Kolejny punkt porządku dziennego dotyczył oświadczeń majątkowych radnych za rok 2015. Witold Harasim poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia, które spełniły wymagane kryteria.

W „Informacjach i zapytaniach” radny Jędrzej Kunowski przypomniał wypadek wiozącego uczniów autobusu, w którym pasy bezpieczeństwa nie były sprawne.

W odpowiedzi burmistrz Sławomir Antonik obiecał zwrócić uwagę dyrektorów szkół, by zadbali o wynajem w pełni sprawnych aut do przewozu dzieci na basen i na wycieczki.

Tematem dyskusji była aktywność radnych w pracach komisji, usytuowanie wyjść na stacjach II linii metra na Targówku.
W „Informacjach bieżących” Witold Harasim poinformował o uwieńczonych pisemnymi wyrazami uznania działaniach Oddziału Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Następnie Janusz Marczyk odczytał fragment artykułu „Będzie rewizja?” z „Nowej Gazety Praskiej” z 19 października na temat kradzieży kamienic przy ul. Tykocińskiej 30 i 40 oraz działalności Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Tykocińskiej. „Mam prawo oczekiwać pomocy” – powiedział na sesji Adam Jerzy Kozłowski z tego Stowarzyszenia. Chęć pomocy mieszkańcom wyraził Witold Harasim. Głos zabrał także burmistrz Sławomir Antonik: „Nie wiem, czy to kłamstwo, czy dezinformacja, że urząd dzielnicy Targówek przekazywał kamienice. Sprawę prowadzi prokuratura. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Postaram się zdobyć pełną wiedzę i przekazać w formie pisemnej przewodniczącemu komisji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej”.

K.