Praski folwark

Brawura zmiany

XXVII posiedzenie Rady Dzielnicy Praga Północ w dniu 8 listopada zostało zdominowane tematyką przesunięć budżetowych, a właściwie aktualizacją planu dochodów i wydatków dzielnicy na rok 2016. Brak merytorycznych i konkretnych odpowiedzi ze strony burmistrza lub osób wyznaczonych przez niego, na wiele stawianych pytań, szczególnie w przedmiocie dokonanej w bieżącym roku sprzedaży lokali komunalnych na kwotę 1 mln 680 tys., czy przyczyn zmniejszenia planu wydatków o prawie 1 mln 800 tys. w punktach ciepło sieciowe i rewitalizacja, ewidentnie rzutuje na ocenę pracy zarządu. Może należałoby przypomnieć, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów i w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Czyżby koalicja rządząca zapomniała, że przejrzystość i efektywność to warunek powodzenia na poziomie lokalnym? To podstawa, na której może zbudować klimat zaufania i zyskać wiarygodność w oczach mieszkańców dzielnicy. Trudności z otrzymaniem informacji, nierzetelność i niekompletność stwarzają bowiem warunki sprzyjające wszelkiego rodzaju nadużyciom i korupcji. Przejrzysty i efektywny samorząd wymaga woli współpracy i zaangażowania w interesie dzielnicy i jej mieszkańców.

Nie wystarczy „podniesienie rąk” przez radnych koalicji rządzącej, akceptującej każdą zmianę. To nie oni, ale mieszkańcy dokonają oceny przy kolejnych wyborach samorządowych.

A mieszkańcy chcą wiedzieć konkretnie, jakie zadania stawia zarząd, rekomendowany przez koalicję rządzącą w zakresie np. polityki mieszkaniowej, społecznej, sportu czy infrastruktury. Dlaczego tylko w zakresie oświaty zadania zostały precyzyjnie określone przez cele SMART, program wdrożony i na bieżąco monitorowany? Cele SMART pozwolą ocenić, w jakim stopniu zostaną zrealizowane; Specyficzne dla danego obszaru, Mierzalne - opisane jasnym współczynnikiem, Ambitne - aczkolwiek realne i T - określone w czasie. SMART w zarządzaniu dzielnicą stawia mieszkańca i jego potrzeby w centrum procesu. Wprowadza reguły dobrego zarządzania, które umożliwiają efektywne wykorzystanie zasobów, usprawniają procesy, stanowią podstawę realnej oceny, a nie propagandowych korzyści planowanych zadań. Środki publiczne są wydawane efektywniej, ponieważ eliminują wydatki, niezaliczone do najważniejszych w dzielnicy. A mieszkańcy na zakończenie kadencji uzyskają informację, jakie efekty przyniosło wydanie publicznych środków finansowych w poszczególnych dziedzinach i ocenią, jakie zadania i w jakim zakresie udało się zrealizować.  

Gwoli przypomnienia dla koalicji rządzącej na Pradze Północ: należy zrezygnować ze sporów politycznych i ideowych, w których często brany jest pod uwagę interes osobisty i partyjny, a nie społeczny. Największym dobrem są mieszkańcy dzielnicy; dlatego to oni i ich potrzeby powinny stanowić wyznacznik do współdziałania szeroko rozumianej lokalnej władzy publicznej; spójnej we współdziałaniu z różnymi grupami społecznymi (m.in. Radą Młodzieży, Radą Seniorów czy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu: Radą Kolonii Śliwice, Radą Kolonii Ząbkowska).

„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.”
Antoine de Saint-Exupéry

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com