Praski folwark

„Zarządzanie inaczej”

„Mieszkańcy budynku przy ulicy Stalowej 73 mieli cztery minuty na opuszczenie lokali” - czytając te słowa po raz kolejny zmuszona jestem wrócić do jakości pracy zarządcy zasobu komunalnego m.st. Warszawy w dzielnicy Praga Północ - czyli ZGN.

Ilu mieszkańców dzielnicy było w podobnej sytuacji w ciągu ostatnich dwóch lat? Lista adresów jest coraz dłuższa. Coraz więcej jest decyzji PINB-u o natychmiastowym usunięciu lokatorów ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i życia osób. Niektóre decyzje są bezpośrednio związane z budową metra, niektóre z nowymi inwestycjami deweloperskimi, ale jest również wiele budynków w zasobie m.st. Warszawy, których stan techniczny dyskwalifikuje je do wynajmu. A przecież przepisy prawa nakazują właścicielom i zarządcom budynków, aby zlecali wykwalifikowanym osobom przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli ich stanu technicznego (art. 62 Prawa budowlanego) oraz niezwłocznie dokonywali napraw, jeśli kontrola wykaże usterki, które mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia (art. 70 ust. 1). Systematyczne kontrole budynku leżą w interesie właściciela. Dzięki nim można uniknąć niespodziewanych awarii i z wyprzedzeniem zaplanować remont. Stan techniczny budynku nie pogarsza się tak radykalnie z dnia na dzień. W jakim celu zatem ZGN w dzielnicy Praga Północ przeprowadza przeglądy roczne i pięcioletnie, skoro takie sytuacje się zdarzają? Techniczne przeglądy roczne wykonują co prawda pracownicy ZGN w ramach swoich obowiązków, ale pięcioletnie zlecane są rzeczoznawcom. Wiele sygnałów spływa od mieszkańców, zaniepokojonych coroczną kontrolą sprawności przewodów kominowych, gdzie zaniedbania sięgają wielu lat; sygnałów, w jak wielu przypadkach ZGN  nie podjął żadnych działań, mimo zapisów w dokumentach przeglądowych; sygnałów, jak przebiegają techniczne odbiory jakościowe prac, skoro te same prace są wykonywane corocznie.

Praga Północ została objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. Zasadnym byłaby więc wnikliwa analiza działań ZGN, która umożliwiłaby m.in. eliminację „kilkuminutowych przekwaterowań”, terminową realizację inwestycji przy podłączeniu co i c.c.w., a być może - prozaicznie - wpłynęłaby na bliższy termin wymiany uszkodzonego (jednego) okna – zgodnie z informacją dyrektora technicznego ZGN obecnie czas wymiany to 24 miesiące! Tak dla uzupełnienia: w roku 2014 ZGN w naszej dzielnicy wydatkował na wymianę stolarki okiennej ca 420 tys. zł, a w 2015 roku ca 750 tys. zł. Być może analiza ta pozwoliłaby doprecyzować faktyczną ilość lokali niezbędnych dla wysiedlenia mieszkańców z budynków reprywatyzowanych, budynków przekazywanych do TBS, czy z decyzjami PINB-u, tak, aby ilość przedstawiana przez burmistrza w mediach była jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości. Dodatkowo informacje przekazywane na komisji budżetu, wyrażane niezależnie przez dwóch członków Zarządu nie różniłyby się - bagatelka - o 1 mln zł w sprawie ewentualnych nakładów na remont budynku, zakwalifikowanego przez dzielnicę do sprzedaży. Czyżby nie było żadnego operatu szacunkowego? To tylko niektóre pozytywy. A jest ich zapewne więcej.

Jak zatem zarząd dzielnicy pełni nadzór na działalnością ZGN? Statut ZGN jednoznacznie precyzuje: „Zarząd dzielnicy udziela dyrektorowi ZGN wskazówek, dotyczących bieżącego funkcjonowania zakładu, a w przypadku ich nieuwzględnienia zawiadamia Prezydenta m.st. Warszawy”. Kto w takim razie ponosi odpowiedzialność - zarząd, który nie udziela wskazówek lub udziela niewłaściwych czy ZGN, który pozostaje obojętny na uzasadnione wnioski mieszkańców? A może to realizacja zaleceń ratusza, skoro radni PiS i grupa samorządowców akceptują przeniesienie środków finansowych na przyszły rok z tytułu niezrealizowanego planu inwestycji przez ZGN w roku bieżącym, co jest wyrazem przyzwolenia na dotychczasowe praktyki i działania? Czy to jest ta dobra zmiana?

Aż tak nie doceniać inteligencji mieszkańców? Odrobina pokory, to właśnie od mieszkańców zależą Wasze losy w kolejnych wyborach.

„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy”- Mahatma Gandhi

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com