XXXII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zatroskani o powietrze

Na wniosek burmistrza Sławomira Antonika do porządku obrad wprowadzono punkt, dotyczący zagospodarowania ul. Św. Wincentego. Wprowadzono także punkt, dotyczący zmian w składzie komisji mieszkaniowej. Obydwa wnioski radni poparli jednomyślnie w glosowaniu.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji tematem obrad było wygaśnięcie mandatu Agnieszki Kaczmarskiej, która złożyła rezygnację, gdyż jest obecnie szefową kancelarii Sejmu. Była wiceprzewodnicząca otrzymała wiele podziękowań za pracę w Radzie. „Wiele wniosła w życie Targówka” - powiedział burmistrz Antonik. Agnieszka Kaczmarska podziękowała radnym i zarządowi; obiecała być recenzentem działań na Targówku.

Wybrano komisję skrutacyjną, która przygotowała karty do głosowania. W jego wyniku na miejsce Agnieszki Kaczmarskiej wybrana została Urszula Suzdalcew (18 głosów – za, 1 – przeciw, 1 – wstrzymujący).

W kolejnym głosowaniu na wiceprzewodniczącego komisji mieszkaniowej wybrano Andrzeja Dąbrowskiego, następnie do komisji infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska - Cezarego Wąsika (jednogłośnie) oraz Jacka Rybaka – do komisji mieszkaniowej.

Następna uchwała dotyczyła zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez 5 komisji Rady. Po krótkiej dyskusji i odpowiedziach burmistrza i wiceburmistrza Grzegorza Gadeckiego uchwała została przyjęta 11 głosami, przy 9 wstrzymujących się. W obszernym dokumencie można przeczytać m.in., że w związku ze zmniejszeniem środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy o 8 653 624 zł, i zwiększeniu o 127 157 zł, zwiększono o 256 325 zł środki na gospodarkę mieszkaniową, na działalność usługową zmniejszono o 150 000 zł, na dodatki mieszkaniowe zmniejszono o 515 000 zł. O 191 755 zł zwiększono dotacje na domy kultury, świetlice i kluby (141 755 zł na DK „Świt”, 50 000 zł na DK „Zacisze”), o 90 000 zł zwiększono dotacje dla biblioteki publicznej.

Najwięcej czasu (2 godziny) i emocji przyniósł kolejny punkt obrad, zaproponowany przez klub radnych PO projekt stanowiska w sprawie poprawy jakości powietrza w dzielnicy Targówek. Projekt poparły: Rada Osiedla Zacisze, Rada Osiedla Targówek Fabryczny i Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego. W uchwale, o niezwłoczne podjęcie działań, służących zdecydowanej poprawie jakości powietrza w dzielnicy Targówek, zwrócono się do: marszałka Województwa Mazowieckiego, prezydent m.st. Warszawy oraz zarządu dzielnicy Targówek - w ramach kompetencji tych organów. Po dyskusji z udziałem m.in.: Andrzeja Bittela, Michała Jamińskiego, Doroty Kozielskiej, Zbigniewa Poczesnego, Witolda Harasima, Jacka Rybaka, burmistrza Antonika oraz mieszkańców: Andrzeja Grabowskiego i Macieja Jankiewicza, a następnie – przegłosowaniu zgłoszonych poprawek – uchwała została przyjęta jednomyślnie, 22 głosami.

Zgodnie, 16 głosami, radni podjęli uchwałę, pozytywnie opiniującą projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na 2017 rok: 1 godzina udostępnienia pływalni krytej – 133,94 zł; 1 godzina udostępnienia hal sportowych – 219,11 zł; 1 godzina udostępnienia boisk sportowych – 26,03 zł, 1 godzina udostępnienia lodowiska - 47,26 zł.

18 głosami, przy 1 wstrzymującym się, radni poparli projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Celem sporządzenia tego planu jest ochrona bazy oświatowej w Warszawie, bez konieczności likwidacji boisk czy szkół w obecnych lokalizacjach. To samo uzasadnienie ma przyjęta 19 głosami uchwała, pozytywnie opiniująca projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Korzona 2.

Ostatnia, przyjęta jednomyślnie, 19 głosami, uchwała dotyczy zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania rejonu ulicy Św. Wincentego. W uchwale dokonano poprawek do uchwały Rady m.st. Warszawy z 3 marca 2005 roku.

W krótkich interpelacjach poruszono m.in. sprawę starego dębu, zaproponowano uczczenie minutą ciszy pamięci Jolanty Brzeskiej. Odpowiadając na zgłoszone pytanie burmistrz Sławomir Antonik wyjaśnił, że informacje o radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po czterech godzinach przewodniczący Krzysztof Miszewski zamknął obrady XXXII sesji.

K.