XXXIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dużo zmian

Zwołana 8 lutego sesja rozpoczęła się o godz. 16.30 i trwała, z przerwami, do północy. Obrady prowadził przewodniczący Krzysztof Miszewski; głosy liczył Tomasz Cichocki, zastąpiony w końcowej części przez Grzegorza Golca. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych udzielali: burmistrz Sławomir Antonik i wiceburmistrzowie: Grzegorz Gadecki i Małgorzata Kwiatkowska.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmiany załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2017. Do projektu uchwały klub radnych PiS zgłosił poprawki, budowę ulic: Przewoźników i Miedzianogórskiej. Poprawka została zmieniona następną uchwałą, natomiast przywrócono budowę ulic: Przecławskiei i Przy Grodzisku. W głosowaniu uchwałę radni poparli jednomyślnie, 22 głosami.

W uchwale zapisano m.in. zwiększenie środków na dotacje dla placówek oświatowych, o 12 000 zł na przyłączenie łącza światłowodowego do budynku DBFC; 3 000 000 zł na budowę budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej; 74 252 zł na zakup gruntu przy ul. Malborskiej na cele oświatowe.

Uchwalono przywrócenie niewykorzystanych w 2016 roku środków: 199 491 zł na budowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29; 800 000 zł na zakup 2 zadaszeń pneumatycznych dla 2 boisk przy ul. Remiszewskiej 40; 1 501 404 zł na budowę boisk szkolnych przy SP nr 298 przy ul. Krakusa 2 i zakup zadaszenia pneumatycznego; 400 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”; oraz 982  081 zł na przebudowę budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola; budowę sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją obiektu liceum ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej (etapy I, II, III - 1 547 947 zł); 15 000 zł na adaptację willi przy ul. Siarczanej 6a; 230 296 zł na adaptację willi przy ul. Siarczanej 6 na centrum Kultury i Aktywności Lokalnej; 13 346 zł na budowę bocznego boiska przy ul. Łabiszyńskiej 20.

W przyjętej jednomyślnie, 22 głosami, uchwale m.in. zwiększono o 2 575 147 zł środki na szkoły podstawowe; o 7 421 zł na projekt „Dobra kadra to sukces szkoły”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwiększono o 23 500 zł dotację podmiotową dla DK „Świt”, o 42 500 zł dla DK „Zacisze”; 47 890 zł na ochronę obiektu sportowo-rekreacyjnego „Syrenka”. 70 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzeszowskiej i 70 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Miedzianogórskiej; 80 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przewoźników; 60 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno; o 15 000 zł zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - Siarczana 6A”.

Radni poparli propozycję Rady m.st. Warszawy, by zlokalizowanej na Targówku ulicy bez nazwy nadać nazwę Pohulanka.
Następnie wyrazili negatywne stanowisko w sprawie zmian w układzie linii autobusowych na terenie Białołęki i Targówka. Uznano je za niekorzystne dla mieszkańców Targówka. Jeszcze większy sprzeciw wywołał projekt zmiany ustawy o ustroju m.st. Warszawy. W uzasadnieniu napisano m.in.: „Zaproponowana ustawa odbiera mieszkańcom suwerenność i możliwość decydowania o własnych sprawach (...). Proponowane w ustawie regulacje dotyczą żywotnych interesów społeczności lokalnych, które zostały całkowicie pominięte w procesie ich przygotowywania. Jest to rażące naruszenie zasady subsydiarności, zawartej w Konstytucji RP (...). Stanowczo żądamy natychmiastowego zaprzestania pracy nad tym dokumentem (…). Rada Dzielnicy Warszawa Targówek popiera referendum w tej sprawie, uchwalone przez Radę m.st. Warszawy 6 lutego. Apelujemy do mieszkańców dzielnicy o wzięcie udziału w referendum 26 marca 2017 roku i głosowanie przeciwko zmianie granic m.st. Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin.

W końcowej części sesji komisje merytoryczne Rady złożyły okresowe plany pracy, a zarząd dzielnicy – sprawozdanie z działalności od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.

K.