Praski folwark

Umiejętne zarządzanie

Sprawność i sposób zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego mają istotne znaczenie  dla samych jednostek, przede wszystkim są jednak bardzo ważne dla lokalnej społeczności. To właśnie od decyzji podejmowanych na szczeblu samorządu zależy jakość zarządzania dzielnicą. W praktyce odnosi się to m.in. do infrastruktury, funkcjonowania szkół, instytucji kultury, stanu dróg, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  

Czy zarządzanie na Pradze Północ  przez koalicję PiS i Stowarzyszenia Kocham Pragę to tylko szczytne hasła i slogany? Jak wygląda rzeczywistość?  Czy hasła znajdują odzwierciedlenie w postawach, wzorach i normach etycznych władz dzielnicy?

To właśnie Zarząd poprzez swoje decyzje, postępowanie i styl zarządzania kreuje wzorce i normy. Standardy postępowania władz samorządowych mieszkańcy oceniają nie poprzez pryzmat zapowiedzi i pustych deklaracji,  lecz przez pryzmat rzeczywistości.  Prażanie chcieliby, aby etyczne wartości  takie jak bezstronność, przejrzystość działań, praworządność, uczciwość czy poszanowanie dla ludzi stały się wreszcie obowiązującymi i przestrzeganymi w rzeczywistości standardami w naszej dzielnicy, na których opiera się działalność urzędu oraz nadzorowanych przez Zarząd dzielnicy jednostek budżetowych. Metodyka doboru kadr, jasne procedury i uwarunkowania, motywujące do profesjonalnych zachowań i wysokich standardów postępowania urzędników to połowa sukcesu.

Przykładem takich działań na pewno nie są tematy omawiane na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu. Pierwszym z nich było wykonanie robót budowlanych remontu Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie. Nikt z obecnych nie kwestionował zasadności samego remontu przedszkola, ponieważ wiele placówek oświatowych w naszej dzielnicy kwalifikuje się do modernizacji, ale tryb i proces działań już tak. Całkowity koszt remontu przedszkola to kwota bagatela ponad 3 mln 800 tys. zł, dla remontowanej powierzchni zabudowy 355,1 m2. Przetarg ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku wygrała firma, która dla realizacji zamówienia zaproponowała kwotę 1 mln 793 tys. zł, gdzie urząd uprzednio wykonał dokumentację projektową remontu za 62 tys. zł. W lutym br. Zarząd dzielnicy wskazuje konieczność przesunięcia kolejnych prawie 2 mln zł, ze względu na brak fundamentów w budynku. Jak zatem zostały oszacowane faktyczne prace do wykonania, skoro faktyczny koszt będzie dwukrotnie wyższy? Zgodnie z informacją od Naczelnika Wydziału Urzędu Dzielnicy nie została podjęta decyzja czy będzie nowy przetarg, czy prace dodatkowe powierzone zostaną dotychczasowemu wykonawcy. Należy mieć nadzieję, że przy realizacji uwzględnione zostaną obowiązujące, znowelizowane w 2016 roku przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pikanterii dodaje fakt, że Urząd Dzielnicy zlecając wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu nie posiadał ani inwentaryzacji ani dokumentacji projektowej budynku.   

Kolejnym punktem była poprawa stanu technicznego budynku (oficyny wysiedlonej w 2005 roku) przy ulicy Kłopotowskiego 30 i dostosowanie do obecnych przepisów technicznych dla budynków mieszkalnych; a właściwie kryteria jakimi kierował się Zarząd dzielnicy przy wyborze obiektu, biorąc pod uwagę, jak wiele budynków nie objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji w dzielnicy Praga Północ oczekuje na remont.

Przypomnijmy zatem, że „mądre gospodarowanie pieniędzmi to sztuka minimalizowania tych kosztów, które są nam zbędne, po to żeby mieć więcej pieniędzy na to, co jest dla nas ważne”. 

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” – J. W. Goethe

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com