XXXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

W kręgu zmian

Porządek obrad 8 marca, zawierający projekty 7 uchwał, został na sesji rozszerzony o kilka punktów oraz miły akcent: z okazji Dnia Kobiet panie otrzymały kwiaty.

Zaczęło się tradycyjnie, od przyjęcia protokołów z poprzednich sesji. Liczenie głosów przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski powierzył Jolancie Miśkiewicz. Gośćmi sesji byli przedstawiciele Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy: Jolanta Sasin – naczelnik Wydziału Nazw i Adresów w tym Biurze oraz Jacek Sawicki – główny specjalista.

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielali: wiceburmistrz Grzegorz Gadecki i burmistrz Sławomir Antonik.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy na Targówku. Ulicy Matuszewskiej nadano nazwę Dźwińska.

5 komisji – pozytywnie, jedna – negatywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania załącznika dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2016. Po dyskusji, uchwałę poparło 13 radnych.

17 radnych głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, 4 wstrzymało się od głosu.

Po informacjach Stefana £akomego, dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, roczne sprawozdanie z działalności ZGN poparło w głosowaniu 15 radnych.

W kolejnej uchwale przyjęto zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2017. Środki, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy zwiększono o 428 982 zł – to środki przywrócone, niewykorzystane w 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

W kolejnej uchwale pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Laskiem” – z ul. Poborzańskiej 1 na Poborzańską 19.

Jednomyślnie, 16 głosami pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola  nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12. Nadano mu nazwę „Przystanek Uśmiech”.

15 głosami, przy 1 wstrzymującym się, Rada Dzielnicy zatwierdziła roczny plan kontroli komisji rewizyjnej.
Jednomyślnie, 15 głosami uchwalono zmiany w składzie komisji mieszkaniowej. Odwołano Michała Jamińskiego. Obecnie członkami komisji są: Andrzej Dąbrowski Jacek Duczman, Jolanta Miśkiewicz, Jacek Rybak, Urszula Suzdalcew i Bożena Winter.

O działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w 2016 roku, m.in. dobrej współpracy z urzędem dzielnicy, opowiedziała przewodnicząca DKDS Lilianna Lach. Wiceprzewodniczący DKDS Paweł Bruszewski zaprosił do udziału w pracach DKDS i złożył paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet. Działalność przewodniczącej DKDS wysoko ocenił Witold Harasim, który podał również wyniki internetowego głosowania na różne obiekty. Najlepszym Domem Kultury okazał się DK „Świt”, najlepszym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – OSiR Targówek.

Po interpelacji Andrzeja Dąbrowskiego dużą dyskusję wywołała sprawa otoczenia Gimnazjum 145 przy ul. Krasiczyńskiej. Pod wpływem bardzo silnego wiatru rozpadł się mur wokół tej placówki. Urząd wysłał tam inspektora nadzoru budowlanego. Toczy się postępowanie, które ustali, kto zawinił w tej sprawie. Zakres odpowiedzialności określi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowe informacje o zmianach, wprowadzonych uchwałami Rady z 8 marca, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy.                              
 

K.