Praski folwark

Gwarancja zmiany

Transformacje w samorządzie lokalnym na Pradze Północ dla niektórych były zaskoczeniem, niektórzy przyjęli je z opanowaniem i nadzieją, nadzieją na konwersję dotychczasowych zasad i form działalności władz samorządowych i jednostek budżetowych w dzielnicy.

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych udowodnili, że posiadają umiejętność oddzielenia przynależności politycznej od działań na rzecz lokalnego środowiska. Jasno i precyzyjnie określają cele swojego postępowania. Do głównych należą m.in. poprawa warunków życia mieszkańców Pragi Północ, rozumianych jako wzrost partycypacji w dostępie do mieszkalnictwa komunalnego, sportu, kultury, edukacji, opieki społecznej, opieki zdrowotnej; krzewienie lokalnej tożsamości, poczucia dumy z dziedzictwa Pragi czy dbałość o pozytywny, miastotwórczy i zrównoważony charakter rozwoju Pragi.

Wnikliwie pochylą się nad dotychczasowymi działaniami jednostek budżetowych,  budzącymi kontrowersje mieszkańców, w tematach m.in. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem programu ciepło sieciowe, procesu reprywatyzacji i wysiedleniami prażan z dotychczas zajmowanych lokali, infrastrukturą dróg podlegających dzielnicy, ochroną środowiska, rozwojem nauki  czy też likwidacją Biblioteki nr 102 przy ulicy Kijowskiej. To tylko niektóre elementy. Otwartość na różnego rodzaju pomysły i sugestie zgłaszane przez mieszkańców, dotyczące wszelkich sfer życia, to podstawa w ich działaniu. Przejrzystość i transparentność, precyzyjnie i konkretnie określone cele. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Najważniejsza zasada: pracownicy urzędu czy jednostek budżetowych są dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla urzędników.  

Należy słuchać mieszkańców, poznać ich potrzeby. Tylko umiejętna komunikacja, oparta na wzajemnym zaufaniu i trosce o dobro wspólne może zaowocować zadowoleniem. Sprawy trudne traktując jako wyzwania, dokładając wszelkich starań, należy rozwiązywać zgodnie z obowiązującym prawem, korzystnie dla mieszkańca. Czasami ważny jest kompromis, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

Zarządzanie strategiczne i stosowanie jego instrumentów nie należały co prawda do kanonu działania jednostek w naszej dzielnicy, ale czas to zmienić. Podstawowa trudność wynikająca z mentalności i nawyków nie uwzględniała oczekiwań mieszkańców co do jakości usług publicznych. Realizowanie powierzonych zadań i tym samym podnoszenie poziomu życia mieszkańców wymaga podejmowania działań długookresowych, wykraczających poza jedną kadencję władz samorządowych. Decyzje administracyjne i finansowe, podejmowane przez lokalnych decydentów, powinny opierać się na rzetelnych informacjach oraz umiejętnym wykorzystywaniu nowoczesnych metod kierowania dzielnicą. Wykonywanie zadań publicznych nie może wynikać z rocznych czy kadencyjnych planów działania, lecz ze spójnych i kompleksowych ustaleń długookresowych. Jednostka publiczna powinna stale dążyć do poprawy jakości świadczonych usług i ich ciągłej modyfikacji, w celu dostosowania do potrzeb mieszkańców. Kulturę organizacyjną jednostki powinna charakteryzować elastyczność, innowacyjność, nastawienie na rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość. Sprawne zarządzanie wymaga wdrożenia w naszej dzielnicy nowoczesnych narzędzi zarządzania.
Prażanie mieli prawo do zmiany!

„Nie jesteśmy po to, by spożywać urok świata, ale po to,
by go tworzyć i przetaczać jak skałę złotą”
– Konstanty Ildefons Gałczyński

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com