KDS: mnogość spraw

Na majowym posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ, które odbyło się 10 maja, omówiono trzy aktualne tematy: przebieg IV edycji budżetu partycypacyjnego, możliwości ulokowania na Pradze Północ grupy rzemieślników tracących swoje lokale przy ul. Podskarbińskiej oraz działalność Dzielnicowej Rady Seniorów.

Po zmianach w zarządzie dzielnicy przedstawicielem urzędu w komisji został zastępca burmistrza Zbigniew Cierpisz, co daje szansę na podniesienie rangi tego gremium, marginalizowanego w ostatnim czasie.

Dzielnicowa koordynatorka budżetu partycypacyjnego Barbara Domańska poinformowała o stopniu wykonania zwycięskich projektów z poprzednich edycji – prawie wszystkie zostały już zrealizowane. Istniejące w tym momencie zaległości w większości nie są winą dzielnicy, ale dotyczą projektów będących w gestii Zarządu Dróg Miejskich. W obecnej edycji zakończono etap weryfikacji merytorycznej. 19 projektów zweryfikowano negatywnie, ponad 80 procent - pozytywnie. Główne przyczyny negatywnej weryfikacji wynikały z przyjętego regulaminu: teren realizacji nie znajdował się na obszarze, którym dysponuje m.st. Warszawa, nie było kontaktu z projektodawcą, negatywne opinie wystawiało też Biuro Polityki Mobilności Zarządu Dróg Miejskich. Do 11 maja można się było od tych decyzji odwołać, a 16 maja zaprezentować swoje racje przed Radą ds. Budżetu Partycypacyjnego. W tym roku, podobnie jak w latach minionych, wprowadzono zmiany w regulaminie budżetu. Główną zmianą, istotną na etapie głosowania, jest brak możliwości zbierania kart papierowych. W tej formie będzie można zagłosować tylko osobiście – w urzędzie dzielnicy i wyznaczonych do tego miejscach. W zamian, po telefonicznym zgłoszeniu, będzie możliwy odbiór karty do głosowania bezpośrednio w domu osoby głosującej. Łatwiej będzie też głosować przez internet – z jednego adresu mailowego będą mogły oddać swoje głosy nawet trzy osoby. W związku ze spadkiem w ostatnim roku zainteresowania tą formą współdecydowania o rozwoju własnej dzielnicy, przewidziano kampanię promocyjną. Głosy na pomysły zgłoszone w tej edycji budżetu partycypacyjnego można oddawać między 14 a 30 czerwca. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Klaster rzemieślniczy z ulicy Podskarbińskiej na Pradze Południe tworzy grupa kilkudziesięciu osób zajmujących się odradzającymi się zawodami: stolarzy, spawaczy, ślusarzy, piaskarzy, rzeźbiarzy, malarzy, fotografów, dziedzinami na pograniczu rzemiosła i sztuki. To powrót do korzeni, do prawdziwego rzemiosła, które u nas niemal całkowicie zanikło. Moda przychodzi z zagranicy, tam się uczą, tam kupują profesjonalne narzędzia. Chcą nie tylko tworzyć we własnym gronie, ale być pozytywną zmianą dla otoczenia.

Teren dawnej fabryki „Pocisk”, który wynajmują, trafił jednak w ręce prywatne i został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Najemcy otrzymali wypowiedzenia. Wymagania tego rodzaju działalności są specyficzne - pomieszczenia muszą być duże i wysokie, usytuowane nieco na uboczu ze względu na hałas - stąd wybór zabudowań pofabrycznych.

Jednak na Pradze Południe wszystkie dawne fabryki idą pod zabudowę, stąd pomysł znalezienia lokum dla rzemieślników na Pradze Północ, dzielnicy o bogatych tradycjach rzemieślniczych i handlowych. Urząd dzielnicy na zapytanie miasta w tej sprawie zaproponował dwie lokalizacje: kompleks młyński Michla przy ul. Objazdowej 2 oraz zabudowania dawnej Fabryki Wyrobów Żelaznych, Konstrukcji i Ornamentów H. Żelazińskiego przy Konopackiej 17. Komisja Dialogu Społecznego jednogłośnie poparła ten pomysł stosowną uchwałą.

Prężnie działa Dzielnicowa Rada Seniorów, uczestnicząc w zespołach powstałych w ramach Warszawskiej Rady Seniorów, ale przede wszystkim przenosząc swoją wiedzę i pasje na grunt dzielnicy. Za cel postawiła sobie integrację środowiska aktywnych seniorów i aktywizację pozostałych. Zaplanowano co miesiąc zebrania rady i dyżury poszczególnych członków zarówno w urzędzie, jak i w różnych miejscach Pragi – blisko seniorów. Członkowie rady biorą udział w różnych szkolenia i warsztatach. Zdobytą w ten sposób wiedzę będą mogli wykorzystać w praktyce. Powstałe w oparciu o istniejącą infrastrukturę kluby seniora mają stać się punktami samopomocy sąsiedzkiej. Planowane są też imprezy integracyjne. W dyskusji uznano te działania za bardzo cenne, podkreślając konieczność wymiany informacji i zacieśnienia współpracy w różnych działaniach międzypokoleniowych.

Kr.