XXXVIII i XXXIX sesja Dzielnicy Targówek

Zjednoczeni i podzieleni

Porządek dzienny 38 sesji 24 maja został zmieniony podczas obrad. Po przyjęciu protokołów radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności zarządu dzielnicy Targówek od 1 stycznia do 31 marca br. Następnie odbyło się głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. Poparli go wszyscy obecni – 17 radnych. 15 głosami, bez przeciwnych, przy jednym wstrzymującym się, radni podjęli uchwałę, w której za bezzasadną uznano skargę p. A.R. na działania dyrektora Gimnazjum nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej – „z przyczyn faktycznych i prawnych”.

Po dyskusji na temat poprawek radni podjęli uchwałę (12 głosów za, 1 przeciw) że na terenie dzielnicy Targówek utworzone zostanie osiedle „Bródno i Bródno-Podgrodzie”. Dariusz Mosak przedstawiciel ZMiD poinformował, że trwa postępowanie, dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Łodygowej. Decyzja powinna zostać wydana do końca lipca br. Zostanie opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Przetarg powinien być rozstrzygnięty w czerwcu br., a inwestycja powinna rozpocząć się w najbliższe wakacje.

Kolejnym tematem informacji i dyskusji była rada społeczna, zajmująca się m.in. sprawą rozbudowy ZUSOK. Przewodniczącym rady jest Maciej Wyszyński, członek Rady m.st. Warszawy, członkami radni z Targówka: Katarzyna Górska Manczenko i Witold Harasim, który zachęcał do udziału w posiedzeniu rady społecznej 20 czerwca. Spalarnia ma się powiększyć siedmiokrotnie. Na pytania radnych odpowiadał wiceburmistrz Grzegorz Gadecki. O walorach technologii stosowanej w ZUSOK m.in. kontroli ochrony powietrza opowiedział burmistrz Sławomir Antonik. W głosowaniu uchwałę poparło 10 radnych, 9 było przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.

W czwartej godzinie obrad Maciej Jankiewicz w imieniu klubu radnych PiS złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Miszewskiego z funkcji przewodniczącego Rady Targówka. Zgodnie ze statutem taki wniosek powinien być rozpatrywany na następnej sesji. W uzasadnieniu wniosku użyte zostały takie argumenty: „Krzysztof Miszewski nie jest reprezentantem całej rady lecz przede wszystkim głównym promotorem partii, z której się wywodzi”; Wspomniano o „ewidentnym lekceważeniu obowiązków przewodniczącego rady” i „upolitycznieniu sesji w sprawie podwyżek dla pracowników bibliotek”.

Na sesji następnego dnia, 25 maja, zabrakło kworum. Podobnie było na sesji wyznaczanej na 29 maja na 14.30. Obrady z sali urzędu stanu cywilnego na parterze ratusza przeniesiono do stałej sali obrad na 16.30. Na kolejny termin o godz. 20 przybyło 25 radnych. Uchwalono propozycję zwiększenia środków do dyspozycji dzielnicy Targówek o 30 tysięcy złotych i przeznaczenia ich na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Świt z przeznaczeniem na dostosowanie lokalu przy ul. Wysockiego 11 do działalności Miejsca Aktywności Lokalnej „Przystanek 11” oraz 131 269 zł na realizację projektu pod nazwą „Szkoła na miarę europejską i 142 208 zł na projekt unijny - wyjazd 13 nauczycieli do Wielkiej Brytani, Irlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec i Włoch.

W głosowaniu wniosku o odwołanie Krzysztofa Miszewskiego poparcia udzieliło 12 radnych, 12 było przeciw, 1 głos był nieważny. Krzysztof Miszewski pozostał przewodniczącym rady Dzielnicy Targówek.

K.