Praski folwark

Światło prawdy - reperkusje

Remont 11 klatek schodowych w jednym z budynków zasobu m.st. Warszawy, Ząbkowska 23/25, paradoksalnie przejdzie do historii jako przykład lekceważenia mieszkańców, manipulacji czy wręcz sztandarowy wzorzec niegospodarności w realizacji zadań statutowych ZGN w dzielnicy Praga Północ. Remont formalnie rozpoczęty w grudniu 2015 roku z przerwami trwa do dnia dzisiejszego, czyli półtora roku i … końca nie widać. Zgodnie z informacją działu prawnego ZGN z 27.12.2016 roku istniała możliwość przeprowadzenia postępowania na podstawie ustawy PZP (Prawo Zamówień Publicznych) w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem byłoby zakończenie rozpoczętego i wykonanie kompletnego remontu 11 klatek schodowych. Warunkiem był szczegółowy zakres przedmiotu umowy, czyli przedmiary robót, inwentaryzacja zawierająca ilość i jakość robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę oraz precyzyjne wskazanie pozostałego zakresu prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Co ciekawe – na opinię działu prawnego z dnia 27 grudnia 2016 roku zastępca dyrektora ds. technicznych w praskim ZGN powoływał się na spotkaniu z przedstawicielami Rady Kolonii w listopadzie 2016 roku. Czyżby taka opinia istniała już wcześniej, a na potrzeby mojej interpelacji została przedatowana? Dlaczego zatem przez rok nie podjęto żadnych działań w temacie, a wręcz manipulowano mieszkańcami, informując, iż do zakończenia procesu sądowego z poprzednim wykonawcą nie będą podjęte żadne prace, mimo że ostatnia rozprawa sądowa z wykonawcą odbyła się w lipcu 2016 roku?

W marcu 2017 roku ZGN ogłosił kolejny przetarg na remont 11 klatek schodowych. Wydawać by się mogło, że najgorsze minęło. Nic bardziej błędnego. Bez konsultacji z przedstawicielami Rady Kolonii opracowano SIWZ (specyfikację istotnych warunków zamówienia), mimo że w & 4 pkt 2 czytamy: „Do zakresu działań Kolonii w ramach właściwości terytorialnej należy opiniowanie, przekazywanie wniosków, podejmowanie i przeprowadzanie inicjatyw” (dla porównania SIWZ na zabezpieczenie porządku i ochrony na budynkach Kolonii był konsultowany). Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wykonanym przez inspektora ds. nadzoru budowlanego ZGN, na realizację zadania przeznaczono 496 212,70 zł. Komisja Przetargowa ZGN według przyjętych kryteriów (60% cena, 40% okres gwarancji) spośród 5 oferentów wyłoniła wykonawcę, który zaoferował realizację usługi za kwotę 283 573,67 zł, czyli prawie o połowę taniej niż szacowano. Niewiarygodna, nierealistyczna oferta w porównaniu do cen rynkowych czy też nienależyte oszacowanie wartości zamówienia? Analizując ofertę wykonawcy: 8 pracowników (w tym właściciel) przez 84 dni robocze przeprowadzą remont 11 klatek schodowych w pełnym zakresie (tj. remont ścian, sufity podestów i biegów klatek schodowych, stolarka okienna i inne prace remontowe), czyli 7,6 dnia na remont 1 klatki, ze stawką 1 rbg na poziomie 9,00 zł. Jak stawkę godzinową odnieść do obowiązujących od stycznia br. przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla pracownika?

8 maja br. ZGN protokolarnie wprowadził wykonawcę na budynek. Ustalono harmonogram realizacji prac i … do 10 maja na trzech klatkach zabezpieczono jedynie podłogę w dźwigach i na najwyższych kondygnacjach. Przeprowadzona w tym dniu wizja grupy mieszkańców stwierdziła, iż 4 pracowników wykonawcy oczekuje na dostawę farby i na narzędzia budowlane. Mieszkańcy uzyskali wówczas informację m.in. o zakresie prac, czyli wymianie stolarki okiennej, czy też malowaniu farbą olejną do balustrad drzwi od dźwigów (co na to inspektor budowlany?). Szok! Kompletna stolarka okienna do wymiany? - wystarczy przejść po budynku i sprawdzić. To jakiś absurd - mówią mieszkańcy - ktoś się pomylił! Gorszy stan techniczny stolarki okiennej w budynku 22/24/26, który pominięto podczas ostatniego remontu. Niegospodarność czy niekompetencja pracowników ZGN? Zgodnie z protokołem kontroli rocznej stanu sprawności technicznej obiektu budowlanego z 29.11.2016 roku, podpisanym przez trzech inspektorów, zatrudnionych w ZGN, przedmiotowa stolarka okienna została zakwalifikowana do wymiany w ciągu 36 miesięcy, a co ciekawe, co do remontu balkonów i loggii istnieje konieczność wykonania w ciągu 12 miesięcy. I co realizuje ZGN? - wymianę okien, a balkony/loggie nie zostały nawet zabezpieczone, a odpadające płytki mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i życia mieszkańców.

Zależności interpersonalne i gierki „politykierskie” doprowadzają do paradoksów i anomalii w zakresie gospodarności, celowości i rzetelności w realizacji zadań statutowych ZGN w dzielnicy Praga Północ, kierowanym przez dyrektor B. Salich. Czyżby wyniki przeprowadzonej kontroli ZGN przez Komisję Rewizyjną i treści, publikowane w felietonach, zbyt szczegółowo przedstawiają rzeczywisty obraz działalności jednostki? Czyżby silne powiązania ZGN z niektórymi radnymi, o których pisała NGP, stały się przyczyną utrudnień w realizacji zadań? A może po prostu riposta – prawda ujrzała światło dzienne, a prażanie mogli się z nią zapoznać? Mieszkańcy mówią, piszą skargi, wnioskują o podjęcie działań. Dla jasności zarząd dzielnicy udziela dyrektorowi wyłącznie wskazówek, dotyczących bieżącego funkcjonowania zakładu. Decydentem, osobą powołującą dyrektora ZGN jest Prezydent m.st. Warszawy. Czy takich działań oczekuje Pani Prezydent?

Nie dajmy się zmanipulować. Jako mieszkańcy domagamy się należytej dbałości o budynki, w których mieszkamy, my i nasze rodziny. Nasze zastrzeżenia dotyczą tzw. abecadła administrowania i zarządzania.

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com