Kongres seniorów

27 czerwca na Targówku odbył się I Senioralny Kongres Obywatelski: I część w sali konferencyjnej urzędu dzielnicy, II – na terenie PGR „Bródno”.

W wykładzie inauguracyjnym historię działalności obywatelskiej w Polsce przedstawiła prof. dr hab. Ewa Leś z Zakładu Badania Społeczeństwa Obywatelskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Obywatelski Parlament Seniorów jako przykład zaangażowania obywatelskiego osób starszych zaprezentował Witold Harasim, przewodniczący Mazowieckiej Delegatury tego Parlamentu.

W ramach tzw. polityki senioralnej Unia Europejska w 1993 roku postanowiła o konieczności powołania w poszczególnych krajach przedstawicielstw wszystkich organizacji senioralnych tzw. obywatelskich parlamentów seniorów. Już w 1994 roku pierwszy taki parlament został utworzony w Irlandii. Z  punktu widzenia spraw senioralnych nasz kraj jest bardzo zapóŸniony, bo w Rzeczpospolitej Polskiej dopiero 9 maja 2014 roku Sejm uchwalił powołanie stałej komisji polityki senioralnej. Do 2015 roku nie było w kraju organizacji, reprezentującej wobec władz około 3000 organizacji senioralnych. Dopiero w 2015 roku, po ponad 10 latach procesu konsolidacji ruchu senioralnego, nastąpiło powołanie obywatelskiego parlamentu seniorów na I-roczną, organizacyjną kadencję. W 2016 r. został wybrany skład osobowy OPS na II kadencję 2016-2019. OPS jest oddolną, samorządną organizacją środowisk senioralnych, powołaną do reprezentacji, rzecznictwa interesów, prowadzenia dialogu i tworzenia płaszczyzny współpracy z parlamentem i rządem w kreowaniu polityki senioralnej w Polsce. OPS jest platformą dialogu i współpracy z władzami publicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu i monitorowaniu realizacji polityki senioralnej. OPS ma charakter apolityczny, prowadzi swoją działalność z zachowaniem neutralności pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym, bez preferowania któregokolwiek podmiotu reprezentowanego w OPS lub działającego poza OPS. Jest otwarty na partnerstwo i konstruktywny dialog oraz współpracę ze wszelkimi świeckimi i kościelnymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów oraz innymi organizacjami senioralnymi, dla wspólnego rozwiązywania problemów senioralnych i tworzenia godnych warunków życia osób starszych. W odniesieniu do ,,Deklaracji programowej OPS’’ zaangażowanie władz samorządowych dzielnicy Targówek w realizację polityki senioralnej i tworzenie przyjaznego klimatu dla seniorów należy uznać za wzorcowe. A Delegatura Mazowiecka OPS, która jest najliczniej reprezentowana w OPS, będzie się starała wypełniać należną rolę w działalności OPS. Zachęcam seniorów do wstępowania do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub innych organizacji senioralnych, bo te stowarzyszenia i organizacje mają naprawdę wiele do zaoferowania seniorom.

Tematem debaty były różne formy aktywności seniorów, m.in. budżet partycypacyjny.
W drugiej części uczestnicy kongresu przeszli na teren PGR „Bródno”, gdzie po grillowym obiedzie, w rytm piosenek, śpiewanych przez Hannę Grotkowską-Wójcik tańczyli w parach, grupach i solo. Plenerowej zabawie sprzyjała pogoda.
P.S. Kongres zorganizowany został z inicjatywy Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”.

K.