XLI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany przyjęte i odrzucone

Zwołaną 21 czerwca na wniosek burmistrza Sławomira Antonika sesję prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski, głosy liczył Witold Harasim. Obrady zaczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci radnych: Krzysztofa Dąbrowskiego (radny Targówka w latach 1994-2002) i Romana Żebrowskiego (radny Targówka i Pragi Północ w latach 1990-2002).

Z proponowanego porządku dziennego usunięto projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Tematem tym ponownie zajmą się komisje Rady.

Najpierw zarząd a potem radni negatywnie zaopiniowali 3 projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Targówek: ul. Niwa i ul. Płosa: 15 głosów – za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się oraz ul. Miedza (13 – za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się).

Jednomyślnie, 15 głosami radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2017. Uchwała przewiduje dodatkowe środki w wysokości 600 000 zł, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy, które zostaną przeznaczone na przebudowę budynku przy ul. Kunieckiej 6 na potrzeby przedszkola.

Wiceburmistrz Grzegorz Gadecki złożył obszerne wyjaśnienia, dotyczące projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych.

Zastępca burmistrza Grzegorz Gadecki w uzasadnieniu wniosku o obniżenie klasy dróg z G (głównej) do Z (zbiorczej) dla ulic: Kondratowicza, św. Wincentego, Odrowąża i Wysockiego przypomniał, że ul. Kondratowicza będzie kompleksowo przebudowywana ze względu na planowaną budowę metra. W związku z tym po przebudowie tej ulicy przez Zarząd Dróg Miejskich ma być ona bardziej bezpieczna i przyjazna mieszkańcom, jak również ma być więcej zieleni, oddzielone od miejsc dla samochodów (ok. 250 dodatkowych miejsc postojowych) ścieżki rowerowe i piesze. Wspomniał też, że z Biura Funduszy Europejskich dzielnica Targówek otrzymała zgodę na organizację centrum lokalnego, które swoim zakresem będzie obejmowało skrzyżowanie ul. Kondratowicza i ul. Łabiszyńskiej na odcinku: Piekarnia „Lubaszka” – Przychodnia „Zdrowie” oraz cały Park Bródnowski, Planuje się również więcej przejść dla pieszych, łączących część mieszkalną z Parkiem Bródnowskim, co niejako wymusza spowolnienie ruchu na ul. Kondratowicza, a więc obniżenie klasy drogi z G na Z jest jak najbardziej zasadne.

Grzegorz Gadecki wyjaśnił, że parametry dróg wynikają z konkretnych przepisów. Przy drodze klasy Z nie ma nakazu, by był tylko jeden pas ruchu. Mogą być tak jak dotychczas po dwa pasy ruchu w każdym kierunku zawężone do 3,00 m - 3,25 m (dla komunikacji autobusowej) lub można tak zmieniać geometrię jej przebiegu, by spowalniać ruch samochodów. Takich zmian nie można robić w przypadku drogi kategorii G. Nadmienił, iż przy węższych pasach ruchu kierowcy poruszają się znacznie wolniej, a o to przede wszystkim chodzi przy wzmożonym ruchu pieszych. Będzie również możliwość wykonania zjazdów na całym odcinku północnym pomiędzy urzędem dzielnicy a skrzyżowaniem z ul. Rembielińską, pamiętając o tych zjazdach, które funkcjonują obecnie, zwłaszcza przy pawilonach handlowych.

Grzegorz Gadecki zaznaczył, że obniżenie klasy dróg spowodowane jest niechęcią dzielnicy do tranzytu, który odbywa się teraz, a przez który wzrasta prawdopodobieństwo wypadków. Celem priorytetowym jest skierowanie tego ruchu na obwodnicę śródmiejską, która dzięki postulatom zgłaszanym przez radnych Katarzynę Górską-Manczenko i Witolda Harasima na Radzie Społecznej ZUSOK, jest już zaplanowana na odcinku Rondo Wiatraczna – ul. Radzymińska, a dalej do Ronda Żaba.

Wspomniał, że tzw. ruch obwodowy jest zgodny z polityką mobilności miasta. Zaapelował, by nie wykreślać ul. Kondratowicza z projektu uchwały, ponieważ jest ona kluczowa dla dzielnicy. Wspomniał również o planowanym połączeniu pasem zieleni Parku Bródnowskiego z Lasem Bródnowskim i obsadzenie całego tego odcinka drzewami i zielenią, co znacznie poprawiłoby komfort życia wielu mieszkańcom.

Dla obniżenia klasy pozostałym wymienionym drogom radni dzielnicy Targówek nie zgłaszali uwag. Po żywej dyskusji uchwałę poparło 13 radnych, nie było przeciwnych, 7 wstrzymało się od głosu. Wyjaśnień, dotyczących ruchu na ulicach: Kondratowicza, św. Wincentego i Odrowąża udzielił burmistrz Sławomir Antonik.

Zgodnie z obowiązującym prawem, na sesji zwołanej w tym trybie nie było punktu „interpelacje i zapytania”.

K.