XLV sesja Rady Dzielnicy Targówek

3 uchwały i nominacja

Obrady sesji 30 sierpnia prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski. Uczestniczyło 19 radnych. Po przyjęciu protokołów z 5 poprzednich sesji radni zajęli się zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. św. Wincentego.

Głównym celem tego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym - dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Uzasadnienie uchwały zajęło 64 strony. W drugiej uchwale, przyjętej 16 głosami, rada dzielnicy zobowiązała zarząd Targówka do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic dzielnic: Targówka i Pragi Północ.

Rozpatrzono skargę p. AB na działania dyrektora OPS dzielnicy Targówek. Radni uznali skargę za bezzasadną z przyczyn faktycznych i prawnych. Uchwałę poparło 14 radnych. Uchwały są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Burmistrz przedstawił radnym nowego naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa - Marię Szwałko.

K.