XLVI Sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany w budżecie i granicy dzielnic

27 września, na wniosek zarządu dzielnicy, odbyła się sesja. Obrady prowadził przewodniczący Rady, Krzysztof Miszewski. Przybyła liczna grupa mieszkańców z dwoma banerami, na których umieszczono napisy: „Targówek czeka na OPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Dajcie nam godnie starzeć się na Targówku”. Przygotowało je Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2017. Radni zadali wiele pytań, na które odpowiadał burmistrz Sławomir Antonik. Do projektu dołączone były 2 autopoprawki, m.in. zwiększenie środków do dyspozycji dzielnicy o 10 120 635 zł. Uchwalono zwiększenie środków o 11 506 185 zł na wynagrodzenie dla pracowników oświaty i na dotacje dla niepublicznych placówek oraz 1 326 000 zł na remonty w placówkach oświatowych. Druga autopoprawka przewiduje zwiększenie o 2 909 070 zł na adaptację willi przy ul. Siarczanej na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu.

Uchwałę poparło 18 radnych, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Projekt drugiej uchwały dotyczył zmiany granic między dzielnicami: Targówek i Praga Północ. W dyskusji na pytania radnych odpowiadał wiceburmistrz Grzegorz Gadecki. Przed sesją na ten temat wypowiadali się mieszkańcy: 276 było „za”, 2 – „przeciw”, 1 wstrzymał się od głosu. Reprezentujący mieszkańców radni zdecydowanie poparli zmianę: w głosowaniu 20 było „za”, 1 „przeciw”.

Zmiana granicy polega na dołączeniu 13 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 11,3872 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zmiana pokrywa się z linią kolejową. Pozytywną opinię w sprawie proponowanych zmian wydał Marek Mikos, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Zgodę na tę zmianę wyraził też Tomasz Myśliński, dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Tą uchwałą Rada Dzielnicy Targówek pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy.

Na wniosek radnego Grzegorza Golca w październiku odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Targówek.

K.