Sesje Rady Dzielnicy Targówek

Dużo zmian

18 października obrady prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski. Do proponowanego porządku dziennego dodano 2 punkty: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zacisze Elsnerów i zmiany w statucie osiedla Bródno i Bródno Podgrodzie.

Po przyjęciu protokołów z sesji: XLIV, XLV i XLVI tematem obrad stały się zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2017. Dochody zmniejszono o 1 339 235 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 1367135 zł zwiększono o 27 900 zł. Uchwałę w tej sprawie wraz z 2 autopoprawkami (budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki zmniejszenie o 55 000 zł; zwiększenie o 3000 zł na budowę ul. Wieczorowej i o 25 000 zł na budowę ul. Karkonoskiej) poparło w głosowaniu 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Za projektem uchwały w sprawie opinii na temat załącznika Dzielnicy Targówek do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok, z 2 autopoprawkami głosowało 15 radnych 1 wstrzymał się od głosu, 5 było przeciw.

Jednomyślnie, 20 głosami, zmieniono uchwałę w sprawie zmian w statucie os. Bródno i Bródno Podgrodzie. Również jednomyślnie 20 głosami przyjęto uchwałę w sprawie pilnego przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zacisze Elsnerów. Plan z 2006 roku wywołał wiele skarg mieszkańców; niezbędne okazało się określenie nowych zasad zagospodarowania terenu oraz parametrów zabudowy.

W kolejnej uchwale radni zajęli się powołaniem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek i nadaniem jej statutu. Wprowadzono zmiany do uchwalonego w 2008 roku statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek. Zmiany poparło 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Rada składa się z przedstawicieli szkół publicznych Dzielnicy Targówek po 1 z każdej placówki oraz 4 mieszkańców Dzielnicy Targówek w wieku 13-18 lat, którzy nie uczęszczają do szkół na Targówku. Członków Rady powołuje na okres 2 kadencji młodzież szkolna w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rad składają ślubowanie, że godnie, rzetelnie i uczciwie będą pełnić swe obowiązki mając na względzie dobro Dzielnicy i m.st. Warszawy.

Krzysztof Miszewski poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2016.
W końcowej części sesji na pytania radnych odpowiadał burmistrz Sławomir Antonik, np. w sprawie lokali socjalnych, studni oligoceńskich, budowy II linii metra na Targówku.

K.