Praski folwark

Inercja ratusza

Wielu mieszkańców Pragi pyta, dlaczego tak mało widoczne są zmiany. Spróbuję nakreślić proces funkcjonowania dzielnicy.

Zarządzanie miastem to bardzo skomplikowany proces. Wymaga interdyscyplinarnej znajomości wielu zróżnicowanych zagadnień, uwzględniających ekonomię, prawo, gospodarkę przestrzenną czy ochronę środowiska. Ważna jest wizja rozwoju miasta, koncepcja rozwoju lokalnego i regionalnego czy też zrównoważonego rozwoju. Ważne jest określenie instrumentów i czynników, które mogą przyczynić się do rozwoju miasta, jak również warunkujących rozwój i koniecznych do uwzględnienia zarządzania miastem. Istnieje konieczność wzmacniania rozwoju poprzez dokładnie opracowane oraz szczegółowe strategie, rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego, wzmacnianie infrastruktury technicznej, czy akcentowanie tradycji historycznych i kulturalnych miasta. Do realizacji niezbędni są wykwalifikowani pracownicy, z wiedzą i doświadczeniem, a nie osoby, dla których jedynym kryterium jest nadanie polityczne.

W m.st. Warszawa utworzono jednostki pomocnicze – 18 dzielnic. Rada Warszawy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na ich wniosek tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki pomocnicze. Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym zarząd dzielnicy. Wyboru do rady dzielnicy dokonują mieszkańcy podczas wyborów samorządowych. Do zadań rady dzielnicy należy m.in. rozwiązywanie istotnych problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami dzielnic, współpraca z komisjami Rady Miasta i opiniowanie spraw dotyczących dzielnic, a następnie informowanie o nich mieszkańców dzielnic, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnic np. w zakresie komunikacji miejskiej, zagospodarowania przestrzennego dzielnic, ochrony środowiska, współpracy z policją, strażą miejską, strażą pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców. Wybrani przedstawiciele tworzący radę (radni), dokonują wyboru zarządu, który kieruje bieżącymi sprawami dzielnicy, gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym dzielnicy, prowadzi gospodarkę finansową dzielnicy w zakresie budżetu miasta oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi miasta, takimi jak Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ZPTP, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, DOSIR, OPS, Biblioteka Publiczna czy Dom Kultury.

Czy zatem zarząd dzielnicy ma faktycznie wpływ na prace jednostek budżetowych m.st. Warszawy na Pradze Północ? Nadzór w teorii to stałe i bieżące kontrolowanie podległej lub podporządkowanej jednostki z równoczesnym wydawaniem stosownych decyzji, mających na celu usprawnienie, udoskonalenie działalności nadzorowanej jednostki. Aby organ nadzorujący, w tym przypadku zarząd dzielnicy, mógł władczo oddziaływać na jednostki nadzorowane, przepisy muszą mu przyznawać takie uprawnienia. Niestety, zarząd dzielnicy nie posiada środków nadzoru – ani środków oddziaływania merytorycznego, ani środków nadzoru personalnego.

Dyrektorów bowiem wszystkich jednostek budżetowych powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy. W dużej większości w północnopraskich jednostkach budżetowych w ścisłym kierownictwie zasiadają od wielu lat te same osoby, bez względu na ilość skarg mieszkańców, bez względu na ocenę wystawioną przez zarząd dzielnicy, bez względu na opinię rady dzielnicy w przedmiocie sprawozdań z działalności jednostek, bez względu na wyniki przeprowadzonych kontroli.

Czyżby nadzór nad jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy jako zadanie dzielnicy był i jest jedną wielką fikcją? A może dotyczy to tylko Pragi Północ, która dąży do transparentności, jawności, wiarygodności, a przede wszystkim uczciwości wobec własnych mieszkańców?  

„Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!”   

                            
                                          W. Gombrowicz


 

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com