Sesja Rady Dzielnicy Targówek

8 uchwał

Program sesji 22 listopada był obszerny i różnorodny. Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Joanna Mroczek, liczenie głosów powierzono Dorocie Kozielskiej.

W autopoprawce do pierwszej uchwały zarząd Targówka odnotował dodatkowe środki, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy – 30 000 zł i zaproponował zwiększenie o tę kwotę dotacji dla Domu Kultury „Świt”, na działania wspierające rozwój wspólnot lokalnych.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok. Wśród proponowanych zmian było m.in.: zmniejszenie dochodów o 16 859 039 zł i zwiększenie o 1 606 625 zł. Proponowane zmniejszenie dochodów związane było m.in. z opóźnieniem wpływu środków pieniężnych na realizację projektu „Nauczyciel przyszłości BIS” (przeniesiono je na realizację projektu w 2018 roku), opóźnieniem podpisania umowy dofinansowania projektu „Inwestycja w przyszłość”; 6 792 369 zł - przeniesienie środków w zadaniach inwestycyjnych na ich realizację w 2018 roku. Zaproponowano zwiększenie planu dochodów o 1 601 000 zł z tytułu wpływów z czynszu za mieszkania komunalne, najmu garaży i powierzchni pod reklamę; zwiększenie o 111 000 zł dotacji dla biblioteki publicznej na nagrody dla pracowników; zmniejszenie o 642 527 zł środków na budowę ul. Wieczorowej w związku z brakiem ofert na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych; przeniesienie na 2018 rok środków w wys. 45 461 zł na budowę ul. Podobnej oraz 29 495 zł na budowę ul. Rzeszowskiej.

W autopoprawce zarządu dzielnicy zaproponowano m.in.: zwiększenie środków o 136 654 zł i przeniesienie na rok 2018 w ramach zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy o 2 676 000 zł. W głosowaniu imiennym uchwałę poparło 15 radnych, 1 był przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Druga uchwała dotyczyła zaopiniowania projektu uchwały Rady Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II. 12 radnych głosowało „za”, 7 wstrzymało się od głosu, nie było „przeciwnych”.

16 radnych pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy Gustawa Reichera na Targówku, 2 wstrzymało się od głosu, nie było „przeciwnych”.

 Jednomyślnie, 16 głosami podjęto uchwałę, opiniującą  projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego uchwałą „Prawo oświatowe”. W związku z b. trudną sytuacją lokalową SP nr 84 podpisano umowę najmu nieruchomości w bliskim sąsiedztwie – szkoły przy ul. Radzymińskiej 232.


Rozpatrzono skargę Wspólnoty Mieszkaniowej „Smoleńska 83” na działania zarządu dzielnicy Targówek. Z przyczyn faktycznych i prawnych 16 radnych uznało tę skargę za bezzasadną, 2 wstrzymało się od głosu, nie było „przeciwnych”.
Po dyskusji o projekcie uchwały w sprawie utworzenia w Dzielnicy Targówek Osiedla „Bródno i Bródno-Podgrodzie” radni zdecydowali, że sprawa wróci do komisji bezpieczeństwa, zdrowia i inicjatyw lokalnych.

14 radnych poparło, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu przy opiniowaniu projektu uchwały Rady Warszawy, zmieniającej uchwałę o ustaleniu stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na Targówku na 2017 rok.

Opiniując projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla OSiR Targówek na 2018 rok – 14 radnych opowiedziało się „za”, 1 był „przeciw”, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwały te mają zapewnić wzrost dotacji po skalkulowaniu kosztów osobowych i rzeczowych prowadzonej działalności (pływalnia kryta, 2 hale sportowe, 3 boiska sportowe i lodowisko).

Drugą część sesji wypełniły interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi udzielali: burmistrz Sławomir Antonik i wiceburmistrz Grzegorz Gadecki.

Po trzech godzinach obrady zostały zamknięte.

K.