LII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany na górze

Zwołana 13 grudnia sesja była wyjątkowa pod wieloma względami, począwszy od rozpoczęcia obrad o godzinie 8 rano. Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Joanna Mroczek. W pierwszym punkcie radni zajęli się wniesieniem inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w dzielnicy Targówek. Burmistrz Sławomir Antonik podkreślił, że stworzenie takiej jednostki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W głosowaniu projekt poparło 23 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, nie było przeciwnych. Przedstawicielką Rady Dzielnicy w Radzie Programowej CkiAL została Katarzyna Górska-Manczenko

Projekt drugiej uchwały dotyczył odwołania zastępcy burmistrza Agnieszki Szmulewicz, która złożyła taki wniosek, choć, jak stwierdziła „z ciężkim sercem”. Podziękowania za pracę i współpracę Agnieszce Szmulewicz wyrazili: burmistrz Sławomir Antonik, Witold Harasim, Krzysztof Miszewski. Powołano komisję skrutacyjną. Pierwsze głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia: 11 radnych było „za”, 11 „przeciw”. W drugim głosowaniu za odwołaniem było 13 radnych, 11 – przeciw, 0 wstrzymujących się.

Jako kandydata na wiceburmistrza burmistrz Sławomir Antonik rekomendował 38-letniego Rafała Dworackiego, mieszkańca Targówka, absolwenta Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Kandydat poinformował, że przez ostatnie lata m.in. zarządzał pracą 40-osobowego zespołu ds. realizacji programów unijnych, prowadził monitoring alokacji Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki na lata 2007-2013”; przez 10 lat koordynował pracę zespołu ds. majątku jednostki samorządowej. Pracuje w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. W tajnym głosowaniu za powołaniem Rafała Dworackiego oddano 13 głosów, 7 było przeciw, nie było wstrzymujących się. W gestii tego wiceburmistrza są: Wydział działalności Gospodarczej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Obsługi Mieszkańców.

Radny Andrzej Gapys w imieniu Klubu Radnych Mieszkańcy Bródna, Targówka i Zacisza zgłosił kandydaturę Zbigniewa Poczesnego na przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek. W tajnym głosowaniu za powołaniem Zbigniewa Poczesnego opowiedziało się 12 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, nie było przeciwnych. Zbigniew Poczesny podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad.

K.