Chłodnym okiem

Czasem pracujemy

Wiele osób często odnosi wrażenie, że w samorządzie nie robimy nic innego tylko prowadzimy spory polityczne. Wrażenie z gruntu rzeczy nieprawdziwe. Większość czasu poświęcamy na prace merytoryczne, spory polityczne są do tego wszystkiego dodatkiem. Co ostatnio mamy na tapecie? Ze spraw dużych wpłynęły do rady projekty uchwały Rady Warszawy dotyczące przyjęcia Strategia#Warszawa 2030 - dokumentu o przyszłości Warszawy. Dokument określa wizje rozwoju stolicy, jej potencjał i wyzwania rozwojowe, stojące przed naszym miastem na tle innych stolic europejskich. Prace nad dokumentem trwają od 2015 roku, formułowane są obecnie programy wykonawcze do konkretnych celów operacyjnych. Pojawił się także projekt uchwały, dotyczący przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy. Obecnie obowiązujące studium z 2006 roku wymaga aktualizacji, także w związku ze zmieniającym się prawodawstwem, wieloma wnioskami ze strony zarówno mieszkańców, jak i inwestorów czy właścicieli terenów. Nowe studium powinno oszacować potrzeby rozwojowe miasta w perspektywie 30 lat i stać się podstawą do uchwalania miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego. Nowe studium winno wyznaczać obszary wysokiej koncentracji zabudowy, określać układ ulic, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, zieleń i ciągi piesze oraz chłonność poszczególnych terenów, czyli innymi słowy - jak planować i zagospodarować Warszawę, aby nam wszystkim żyło się wygodnie. Studium ma zapobiegać chaotycznemu i drogiemu systemowi rozpraszania zabudowy z niskim standardem przestrzeni publicznej i drogim transportem indywidualnym systemów podmiejskich. Ze spraw mniejszych, ale bardzo lokalnych, pracowaliśmy ostatnio w komisji infrastruktury nad koncepcją reorganizacji skrzyżowania Wileńska, Szwedzka, Al. Solidarności. Kolejne spotkanie w tej sprawie w Praskiej Światłotece przy Szwedzkiej 6, tym razem z udziałem mieszkańców, pokazało ich obawy przed zamknięciem wylotu Wileńskiej do Szwedzkiej i wynikającymi z tego zmianami w organizacji ruchu w całym rejonie. Obecny był burmistrz Zabłocki i czwórka radnych (Teresa Mioduszewska - PiS, Piotr Pietruszyński - niezależny, Mariusz Borowski - SLD i niżej podpisany). Wiele zgłoszonych na spotkaniu uwag projektanci zobowiązali się wziąć pod uwagę. Komisja infrastruktury, o której wcześniej wspominałem, miała ostatnio na tapecie remonty terenów wewnątrzosiedlowych, sprawę Bazaru Różyckiego, a także bardzo lokalną sprawę likwidacji chodnika pomiędzy Namysłowską 5a i Namysłowska 7. Czasem pracujemy.

PS. Otrzymałem ostatnio sprawozdanie z wykonania budżetu Pragi Północ za 2017 rok. Z pierwszego oglądu dramat. Nie mogę się doliczyć 30 milionów zł. Szczegóły kolejnym razem.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl