Praski folwark

Gra na zwłokę

W ostatnim czasie w przekazach medialnych wiele mówi się o publicznych środkach finansowych, sposobie ich wydatkowania i podejmowanych działaniach, zarówno partii rządzącej, jak i opozycji. Wybiórcze informacje dla obywateli, wiele rozmaitych publikacji i wiele zarzutów. Dlaczego zatem na „własnym podwórku” urzędnicy ratusza bawią się z władzami naszej dzielnicy w „kotka i myszkę”, zamiatając pod dywan sprawy, związane ze złym wydatkowaniem środków publicznych przez ZGN, złą jakością realizacji zadań statutowych, które my, prażanie, od trzech lat formalnie zgłaszamy?

Władze m.st. Warszawy, mając pełnię władzy w stolicy, nie potrafią na przykładzie Pragi Północ, obiektywnie spojrzeć na działania podległych im jednostek budżetowych. Zaciekle bronią, mimo dokumentów i faktów, potwierdzających niegospodarność tych jednostek czy wręcz identyfikując w tych jednostkach problemy, które z kolei prowadzą do braku racjonalności w wydatkowaniu środków budżetowych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wypłaty nienależnych środków, nieefektywnego wydatkowania środków publicznych, czy ich utraty. Co w takim razie jest ważne, czyżby wyłącznie przynależność partyjna, skoro przeprowadzony przez Biuro Audytu Wewnętrznego urzędu m.st. Warszawy w październiku i listopadzie ub.r. audyt oceny procesu planowania i nadzoru nad realizacją prac remontowych w ZGN Praga Północ zidentyfikował 14 problemów i w podsumowaniu znalazło się 12 konkretnych rekomendacji. Czytamy m.in.: „wypracować i wdrożyć rozwiązania dotyczące sprawowania skutecznego nadzoru w zakresie prawidłowego aneksowania umów, kontrasygnaty umów, rozliczania kosztorysów powykonawczych, poprawić efektywność egzekwowania nadzoru autorskiego i dokumentować realizację nadzoru w dziennikach budów, przeanalizować kosztorysy powykonawcze …, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości wystąpić o zwrot nienależycie wypłaconego wynagrodzenia wykonawcy”. Badanie audytowe potwierdziło również wady dokumentowania kontrasygnaty dokonywanej przez ZGN w zakresie wpisywania dat późniejszych niż daty umowy, brak rozpisania kwoty wynagrodzenia na lata (przy umowach przekraczających rok budżetowy), brak wpisywania kontrasygnowanej kwoty w zakresie nieprzestrzegania zaleceń Skarbnika m.st. Warszawy. A tzw. wisienką na torcie była kontrasygnata środków bez dokonania zmiany w Wieloletnim Programie Finansowym. Nie tylko ekonomiści i prawnicy są w stanie ocenić takie działania w świetle obowiązujących przepisów prawa (ustawa o finansach publicznych i ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

A jak urzędnicy ratusza zinterpretują wyniki audytu i jakie działania, o ile w ogóle jakiekolwiek podejmą, poinformuję Państwa w kolejnych wydaniach, jak również przybliżę szczegóły audytu. To bowiem  Prezydent jest pracodawcą dla dyrektora ZGN, do którego zakresu działania, zgodnie z & 8 pkt 1 Statutu ZGN w dzielnicy Praga Północ, należy w szczególności kierowanie działalnością Zakładu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania. Czy przy takich zaleceniach poaudytowych możemy mówić o prawidłowym funkcjonowaniu jednostki budżetowej m.st. Warszawy, finansowanej ze środków publicznych? Kto tym razem zostanie obarczony odpowiedzialnością: zarząd dzielnicy („nie mamy tam swojego burmistrza” - jak powiedział kandydat na Prezydenta m.st. Warszawy, rekomendowany przez partię rządzącą w stolicy), urzędnicy, a może my mieszkańcy, którzy po prostu „czepiamy się”. Temat jest szeroko komentowany przez prażan, oczekujących konkretnych działań ze strony ratusza. Wszyscy bowiem wiedzą, że jakość pracy ZGN nie zależy od władz dzielnicy tylko ratusza, którego działania w temacie warszawiacy ocenią już wkrótce, w najbliższych wyborach samorządowych. Na co dzień widzimy efekty tych działań. To my, mieszkańcy, ponosimy skutki tych działań. Może nadszedł czas i pora, aby mieszkaniec stał się podmiotem, a nie tak jak dotychczas przedmiotem i intruzem!    

„Gdybym miał godzinę czasu, by rozwiązać problem, 55 minut poświęciłbym na zastanowienie się nad nim, a 5 minut na jego rozwiązanie”

- Albert Einstein
 

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com