W trosce o dobry klimat akustyczny

Samochód ciężarowy generuje hałas rzędu 70-90 decybeli, start samolotu – to 120-130 decybeli. W mieście na hałas narażeni jesteśmy właściwie nieustannie. Warszawa opracowuje program ochrony środowiska przed hałasem.

U podstaw działań prowadzących do poprawy klimatu akustycznego stolicy leży Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Jednym z jej istotniejszych uregulowań jest wprowadzenie obowiązku realizacji map akustycznych, a następnie – na ich podstawie – opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem.

Tworzone w cyklu 5-letnim mapy akustyczne obrazują zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym ze środków komunikacji drogowej, szynowej (kolejowej i tramwajowej), lotniczej oraz ze źródeł przemysłowych. Mapy są wynikiem modelowania komputerowego, wykonanego na postawie m.in. pomiarów natężenia ruchu, prędkości poruszających się po drogach pojazdów, typu tych pojazdów, typu dróg itp. Najnowsza, druga już, mapa akustyczna Warszawy sporządzona została w październiku 2017 roku.

Poszczególne warianty mapy służą nie tylko do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, ale także są wykorzystywane m.in. przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak podstawowym celem powstania tego dokumentu jest tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem – na podstawie mapy powstanie „Program ochrony środowiska przed hałasem”, który po uchwaleniu następnie  przez Radę m.st. Warszawy, stanie się aktem prawnym.

Poprzedzają to konsultacje społeczne. 27 marca i 9 kwietnia, w Centrum Kreatywności Targowa odbyły się spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowano proponowane działania prowadzące do poprawy klimatu akustycznego miasta. Można je podzielić na techniczne i organizacyjne. Do tej pierwszej grupy należą takie rozwiązania, jak ciche nawierzchnie drogowe, nasadzenia zieleni izolacyjnej czy poprawa właściwości akustycznych pojazdów samochodowych, to znaczy zastosowanie korzystnych akustycznie bieżników opon, skuteczniejszych układów tłumików, cichszych układów napędowych. Sposoby organizacyjne to właściwe zarządzenie ruchem drogowym, np. nocne ograniczenie prędkości, ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich czy też zwiększenie płynności ruchu pojazdów poprzez, m.in. sterowanie sygnalizacją świetlną czy budowę rond.

Na obu spotkaniach mieszkańcy Warszawy zgłaszali swoje uwagi dotyczące miejsc najbardziej narażonych na hałas i domagali się konkretnych rozwiązań. Najwięcej czasu podczas dyskusji poświęcono uciążliwości hałasu lotniczego pochodzącego z lotniska Warszawa-Babice. Mieszkańcy Bielan skarżyli się na niestosowanie się pilotów do procedury kręgu nadlotniskowego i postulowali zupełne wyeliminowanie lotów szkoleniowych i komercyjnych. Jednak nie jest to prosta sprawa, gdyż lotnisko Babice, znane również pod nazwą lotnisko Bemowo, nie jest własnością miasta. Jednym z jego użytkowników jest Aeroklub Warszawski, który został tu przeniesiony po odebraniu mu terenu na Gocławiu, przeznaczonego pod osiedle.

W konsultacjach brali również udział przedstawiciele prawobrzeżnej Warszawy. Mieszkańcy ulicy Głębockiej zwracali uwagę na uciążliwość Trasy S8. Otwarcie nowo wybudowanego odcinka trasy S8 (obwodnicy Marek) w grudniu 2017 r. niewątpliwie usprawniło komunikację w kierunku Warszawy, skracając znacząco czas dojazdu kierowców do stolicy w godzinach porannych oraz wyjazd ze stolicy w godzinach popołudniowych. Jednakże sprawna komunikacja drogowa na omawianym odcinku drogi krajowej spowodowała znaczny wzrost liczby kierowców, którzy wybrali drogę S8 jako dogodny dojazd do Warszawy, a co za tym idzie, większe natężenie hałasu w tym rejonie.

Jak zapewnia Magdalena Rawicka-Polnik z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych zostaną merytorycznie rozpatrzone. Informacja, czy i w jakim zakresie poszczególne zgłoszenia zostały uwzględnione w Programie, zostanie ujęta w opracowaniu pod nazwą „Raport z konsultacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy”. Opracowanie to stanowić będzie załącznik do Programu i zostanie udostępniony na stronach Urzędu m.st. Warszawy poświęconych Mapie akustycznej:

http://www.mapaakustyczna.um.warszawa.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl/Menupodmiotowe/biura urzędu/OS/default.htm

Joanna Kiwilszo