XLVIII i XLIX sesje Rady Dzielnicy Białołęka

Odpady na Żeraniu, miejscowy plan dla Choszczówki

Od wniosków i spraw różnych, które nie zmieściły się w programie obrad sprzed miesiąca, rozpoczęło się dokończenie XLVIII sesji. Dyskutowano nad stanowiskami zgłoszonymi przez radnych Razem dla Białołęki. Na początek w kwestii ¯erania, który od lat jest zatruwany przez kilka firm utylizujących odpady.

Zarząd dzielnicy tłumaczył, że wykonywane są kontrole i zmierza się do poprawy sytuacji. Opozycyjni radni i mieszkańcy ulicy Zarzecze twierdzili, że nie widać żadnej poprawy sytuacji, dowodząc, że kontrole są najwyraźniej nieskuteczne. W związku z tym rada jednogłośnie przyjęła stanowisko wzywające do zmiany przeznaczenia terenu i nie podnajmowania go firmom utylizującym odpady.

Kolejne stanowisko dotyczyło doposażenia placów zabaw dla dzieci w urządzenia, które służyłyby również dzieciom niepełnosprawnym. Głosami radnych Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów stanowisko to zostało skierowane do prac w stałych komisjach rady.

Następnie przyjęto zmiany w budżecie na ten rok. Zmniejszeniu o 10 mln złotych musiała ulec kwota na inwestycje oświatowe, bowiem do rozpisanego przetargu na budowę szkoły nie zgłosił się żaden oferent.

Przegłosowano przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Choszczówka, a także przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami. Nie doszło natomiast do długo oczekiwanego, szczególnie przez radnych opozycyjnych, głosowania nad składem komisji rewizyjnej. Zabrakło kworum. W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.

(egu)