Praski folwark

Fasadowe działania

W czerwcu br. uczestniczyłam w posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicy Praga Północ, w dyskusji nt. rewitalizacji w jej obrębie. Procesu, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont istniejącej substancji mieszkaniowej i odnowa zabytkowych kamienic. Na pozór wydawać by się mogło, że w roku bieżącym wszystko przebiega zgodnie z planem. Istnieją co prawda zagrożenia, ale oczywiście …. według ZGN, jednostki realizującej niezależne od nich. Diabeł jednak jak zawsze tkwi w szczegółach. Poprosiłam o konkretne informacje i do dnia przekazania materiału do druku, niestety ich nie otrzymałam. (Mimo upływu 10 dni – przypis autora). Ktoś powie: „są rzeczy ważne i ważniejsze”. Trudno się z tym nie zgodzić, ale jak wynika z rozmów z mieszkańcami możliwość powrotu do zajmowanych dotychczas lokali jest dla wielu tematem bardzo waża. Zgodnie z wytycznymi ratusza taka możliwość istnieje, ale czy zainteresowani faktycznie o tym wiedzą? ZGN twierdzi, że tak. Natomiast zdziwienie wzbudza fakt, że jedynie osoby korzystające z porady lokalnego stowarzyszenia, walczącego o prawa lokatorów, wykazały zainteresowanie powrotem do wyremontowanych lokali, co z kolei wskazuje na niedoinformowanie. Nie otrzymałam m.in. skanu ulotki informacyjnej  o procesie/procedurach, obowiązujących mieszkańców z rewitalizowanych budynków.  

Aktualnie prace rewitalizacyjne są prowadzone w nieruchomościach: Siedlecka 25 (front i oficyna), Siedlecka 29, Łochowska 39, Strzelecka 10a i 12 oraz Markowska 12 i 14. ZGN Praga Północ dokonuje wyboru wykonawcy na realizację robót w budynku 43 przy ulicy £ochowskiej i Markowskiej 36 oraz Stalowej 33. W sześciu lokalizacjach planowane jest powtórzenie procedury przetargowej tj. £ochowska 31 i 38a, Otwocka 7, Środkowa 12 i 14 oraz Kłopotowskiego 30, a trzy lokalizacje (Strzelecka 10, Łochowska 37 i 40) oczekują na uzyskanie pozwolenia na budowę. Patrząc na terminarz działań w poszczególnych budynkach, proces rewitalizacji jednego budynku to średnio 2,5  do 3 lat. Analizując przykład Strzeleckiej 10 (jedyny szczegółowo rozpisany harmonogram przez ZGN) pojawia się kilka wątpliwości: 5 miesięcy czekamy na decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków, 3 miesiące czekamy na decyzję w sprawie kolejnego wniosku, tym razem od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2 miesiące przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie drugiego w procesie projektu. Jak to zatem wygląda w odniesieniu do Zarządzenia nr 446/2017 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad monitorowania realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR – przypis autora) m.st. Warszawy do 2022 roku, dokumentu który ma charakter wykonawczy? „Skuteczność wdrażania ZPR podlega ciągłemu monitorowaniu i okresowej ewaluacji - czytamy - a comiesięczne spotkania wszystkich biur, zaangażowanych w realizację ZPR, zapewnią dodatkowy monitoring programu. Ich charakter ma być głównie informacyjny, z położeniem silnego akcentu na identyfikację, analizę i minimalizację ryzyk dla przedsięwzięć/projektów”. Powołano Komitet Rewitalizacji, dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji. W proces monitoringu włączono Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Centrum Komunikacji Społecznej; sporządzane są roczne raporty z realizacji. Proces trwa.

Ale gdzie w tym procesie uwzględniono mieszkańców, dla których mieszkanie jest gwarancją bezpieczeństwa i spokoju, gwarancją normalnego życia. Dlaczego m.st. Warszawa w obliczu dużej ilości decyzji PINB-u o zagrożeniu życia i bezpieczeństwa, wprowadziło w dzielnicy Praga Północ program, nie zabezpieczając dodatkowych mieszkań w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu? Dlaczego nie wyraziło zgody na wniosek zarządu dzielnicy o zezwolenie na remont budynków, wysiedlonych kilka lat wstecz? Po wielu latach zaniedbań, nieinwestowania w prawobrzeżne dzielnice program jest jak najbardziej wskazany i zrozumiały. Czyżby jednak były to kolejne fasadowe działania?

Dodatkowo należy podnieść temat zmiany obowiązujących przepisów w zakresie najmu lokali komunalnych. Po zmianie lokalu na inny, najemca otrzymuje nową umowę, na nowych warunkach. Nie jest to już umowa na czas nieoznaczony jak dotychczas, a wyłącznie na 5 lat i podlega weryfikacji.  

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam na dyżur radnego.

„Nie sztuką jest umieć zachować pozory,
Sztuką jest mieć argumenty, aby nie stwarzać pozory”

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com