Na Białołęce bezpieczniej

Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczął stołeczny ratusz w 2009 roku, został powiększony o 119 syren, 8 punktów pomiarowych i 4 czujniki pogodowe, z czego 12 syren i 1 czujnik pogodowy zyskała w czasie wakacji Białołęka. Absolutną nowością w dzielnicy jest punkt pomiarowy na rzece Długiej.

System składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano na budynkach urzędu miasta, słupach oświetleniowych, tramwajowych, na większości szkół oraz innych obiektach użyteczności publicznej. System daje także możliwość emitowania komunikatów głosowych, wprowadzonych wcześniej w system lub wypowiadanych na żywo.

Ze 119 punktów alarmowania na Białołęce zainstalowano 12 syren na dachach budynków szkolnych przy ulicach: Porajów 3, Głębockiej 66, Leszczynowej 5, Bohaterów 41, Juranda ze Spychowa 10, Przytulnej 3, Erazma z Zakroczymia 15, Strumykowej 21, Ostródzkiej 175, Kobiałka 49, Leśnej Polanki 63/65, Zaułek 34.

Dodatkowo, system został wyposażony w 8 punktów pomiarowych poziomu wody rzek i strumieni. Na Białołęce punkt pomiarowy poziomu wody znajduje się przy mostku na ulicy Chudoby, na rzece Długiej. Natomiast na budynku urzędu dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197 zamontowano czujnik pogodowy. Wskazania punktu pomiarowego poziomu wody oraz czujnika pogodowego można śledzić tutaj: https://saiol.um.warszawa.pl/

Jak brzmi sygnał ostrzegawczy?

Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły także trzyminutowy. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego (trwającego 1 minutę). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu.
Inne sposoby komunikacji

System syren alarmowych jest uzupełniony alternatywnymi sposobami komunikacji z mieszkańcami. W tym celu wykorzystywany jest Regionalny System Ostrzegania – RSO oraz Warszawski System Powiadomień powiadomienia.um.warszawa.pl/start.

Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y. W przypadku poważnych zagrożeń dla mieszkańców komunikaty o zagrożeniach mogą być również publikowane w mediach oraz ogłaszane lokalnie z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony).
Wszystkie punkty alarmowania są w pełni zarządzane i kontrolowane z centrali systemowej zlokalizowanej w Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. Za obsługę systemu odpowiada Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

JK