II sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Nowy zarząd, komisje i przesunięcia w budżecie

Rozpoczęciu drugiej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ towarzyszyło duże zainteresowanie. Nic dziwnego, skoro wybierany miał być nowy zarząd dzielnicy.

Posiedzenie rozpoczęto jednak od przyjęcia protokołu z pierwszej sesji. Przy tej okazji przewodniczący rady Ireneusz Tondera poinformował, że Robert Kazanecki z PiS jednak został jednym z wiceprzewodniczących rady. Poprzednio uznano, że przy stosunku głosów 13 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujących się, nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.

Po odebraniu ślubowania od radnej Barbary Domańskiej, nieobecnej na pierwszym posiedzeniu rady, przystąpiono do wyboru zarządu dzielnicy. Na stanowisko burmistrza zaproponowano Ilonę Soję-Kozłowską z KO, dotychczasową szefową zarządu na Białołęce. Po odpowiedzi na serię pytań radnych, m.in. o priorytety na przyszły rok - znajdzie się wśród nich kontynuacja rewitalizacji, rozwój rekreacji, likwidacja barier architektonicznych – przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów: 15 za, 8 przeciw, Ilona Soja-Kozłowska została burmistrzem Pragi Północ. Taki wynik sugeruje, że głos poparcia kandydatka Koalicji Obywatelskiej otrzymała również od przynajmniej jednego radnego PiS. Niestety, głosowanie było tajne, więc personaliów można się co najwyżej domyślać. Na zastępców zgłoszono pełniących już te funkcje przez połowę minionej kadencji Dariusza Kacprzaka i Dariusza Wolke. Kacprzaka wybrano stosunkiem głosów 13 za, 9 przeciw, przy jednym wstrzymującym się, Wolkego 13 za, 8 przeciw przy jednym głosie nieważnym.

Po przerwie wrócono do wyborów, tym razem komisji rady. Przez żmudne głosowania gładko i sprawnie przeprowadził radnych przewodniczący Ireneusz Tondera ze współtworzącego koalicję SLD.

Po zamknięciu spraw wyborczych, zajęto się, zgłoszonymi przez ustępujący zarząd, zmianami w załączniku budżetowym dzielnicy. Zarząd wnioskował o przesunięcie 30 mln złotych na rok 2019. 27 mln to zadania dotyczące podłączeń do CO i rewitalizacji, których nie zrealizowano przez przedłużające się wykwaterowania i procedury. 3 mln to sławne już rządowe pieniądze celowe na kompleksową modernizację placów zabaw, które wojewoda przekazał zbyt późno, aby udało się je wykorzystać. Przetargi nie zostały rozstrzygnięte i pieniądze trzeba zwrócić. Pozostaje przesuwany na przyszły rok 20% wkład własny dzielnicy na to zadanie. Na modernizację placu zabaw w ogrodzie jordanowskim przewidziano 240 tysięcy z tej kwoty. Na wniosek radnego Grzegorza Walkiewicza doraźnie zwołano posiedzenie komisji budżetu w celu oceny tych zmian. Komisja zaopiniowała je pozytywnie. Przegłosowali je radni nowo powstałej koalicji KO z Kocham Pragę i SLD, przy wstrzymujących się głosach PiS-u.

W interpelacjach i zapytaniach poruszono m.in. temat nielegalnego parkowania przy Białostockiej, z kolei w ramach wolnych wniosków Grażyna Szymańczuk upomniała się o uroczystą sesję rady 10 lutego, w rocznicę nadania praw miejskich Pradze, a radny Wachowicz o żywą szopkę, dla której nie zapewniono finansowania, organizowaną w ostatnich latach przed Katedrą Św. Floriana.

Po wyczerpaniu się tematów, przewodniczący Ireneusz Tondera zamknął sesję.

Po ukonstytuowaniu się zarządu dzielnicy znamy już przyjęty podział kompetencyjny. Burmistrz Ilona Soja-Kozłowska będzie nadzorować wydział budżetowo-księgowy, funduszy europejskich, gospodarowania nieruchomościami, kadr, obsługi rady, organizacyjny, prawny i wydział zamówień publicznych oraz Zarząd Praskich Terenów Publicznych.

Dariusz Kacprzak będzie pełnił nadzór nad wydziałami: Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Oświaty i Wychowania, Sportu i Rekreacji, Spraw Społecznych i Zdrowia, Zasobów Lokalowych oraz jednostkami organizacyjnymi: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji  „Prawy Brzeg” (DOSiR), Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświaty i wychowania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Dariusz Wolke będzie nadzorował wydziały: administracyjno-gospodarczy, architektury i budownictwa, działalności gospodarczej i zezwoleń dla dzielnicy, informatyki, kultury, obsługi mieszkańców oraz jednostki organizacyjne: Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego, Dom Kultury „Praga”, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami i współpracował z delegaturami: Biura Administracji i Spraw Obywatelskich  oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Na pierwszy rzut oka ten podział oznacza, że najważniejsze „strategiczne” wydziały i jednostki znalazły się pod nadzorem burmistrzów z Kocham Pragę.

Kr.