Chłodnym okiem

Jednostki niższego rzędu

Ostatnia sesja rady dzielnicy obfitowała w wiele uchwał budżetowych. Rada dzielnicy nie przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018, dokonała korekty wydatków na rok bieżący oraz skorygowała założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Ten ostatni dokument jest dość istotny w kontekście zamierzeń obecnej koalicji na kolejne lata i będę pozwalał sobie do niego wracać w kolejnych felietonach. Uzupełniliśmy o przedstawiciela rady dzielnicy skład Rady Seniorów (została nią wybrana radna Barbara Kwaśniewska). Rada zarządziła także konsultacje społeczne w celu poznania Państwa opinii, uwag i wniosków dotyczące projektowanych zmian statutu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Tak na marginesie, będę się starał, aby jak najwięcej spraw dotyczących ważnych problemów dzielnicy i mieszkańców Pragi było poddawanych konsultacjom społecznym. Propozycje zmian do statutu przesłałem do zaopiniowania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, Młodzieżowej Radzie Dzielnicy, Radzie Seniorów, a także jednostkom niższego rzędu, o których piszę poniżej. W tych konsultacjach mają szanse wziąć udział także Państwo. Do 28 marca zbieramy uwagi w formie pisemnej, elektronicznej, pocztą, a także w punkcie konsultacyjnym (szczegóły na stronie urzędu dzielnicy). Dziś jednak więcej uwagi pozwolę sobie poświęcić decyzji rady w sprawie intencji tworzenia nowych jednostek pomocniczych niższego rzędu w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy. Na całym obszarze dzielnicy Praga-Północ funkcjonują dwie kolonie (Śliwice i Ząbkowska). Do zakresu ich działania należą przekazane im sprawy przez radę dzielnicy. Ma to m.in. zapewnić mieszkańcom większy zakres uczestnictwa w działalności dzielnicy, co jest elementem rozwoju demokracji lokalnej. Często się zdarza, że mieszkańcy grupowo występują, gdy uznają, że zagrożony może zostać ich interes prawny. Tak miało miejsce na osiedlu komunalno-socjalnym na Golędzinowie, gdzie pojawił się problem ograniczania dostępności darmowych miejsc parkingowych i braku miejsc dla niepełnosprawnych. Spotkania ad hok z mieszkańcami organizują także jednostki urzędu, np. ZGN czy WIR, w celach konsultacji z mieszkańcami konkretnych rozwiązań inwestycyjno-remontowych. Nie zawsze do nich dochodzi i nie na nich do konsensusu. Stąd pomysł, skąd inąd nienowy, zachęcenia Państwa do wyłonienia stałych reprezentacji, zgodnie z istniejącym prawem, mogących opiniować, przekazywać wnioski i podejmować inicjatywy w wielu sprawach, jak przestrzeń publiczna, porządek, czystość, estetyka, infrastruktura techniczna, organizacja handlu i usług, funkcjonowanie placówek szkolnych, jednostek pomocy społecznej, instytucji kultury, dobrych stosunków wewnątrz sąsiedzkich w tym rozstrzygania sporów. Jednostki niższego rzędu mogą działać na terenie całej dzielnicy. Dlatego apel do mieszkańców dzielnicy, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielczych rad osiedli i kolonii o podejmowanie działań, mających na celu tworzenie nowych jednostek pomocniczych niższego rzędu w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy. Drugiego kwietnia na sesji rady zaproponuję poddanie idei tworzenia jednostek niższego rzędu konsultacjom społecznym.

PS. Na terenie sąsiedniej Pragi Południe funkcjonuje siedem rad osiedli.


 

Ireneusz Tondera
przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga Północ m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl