IX sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Oświata i budżet

Próba wprowadzenia do porządku obrad stanowiska w sprawie sytuacji w oświacie w związku ze strajkiem nauczycieli, na wstępnym etapie sesji nie powiodła się z uwagi na brak quorum, niezbędnego do uzyskania bezwzględnej większości głosów. Udało się natomiast wprowadzić do porządku uchwałę w sprawie nazwy ulicy i dwie skargi mieszkańców – na zarząd dzielnicy i na dyrektora jednej ze szkół podstawowych.

W następnym punkcie radni głosowali nad zmianami w budżecie na ten rok. Wśród nich znalazły się m.in. dwa nowe zadania inwestycyjne w postaci żłobków przy ulicy Zaułek i Ostródzkiej. Na każde z tych zadań radni zaplanowali przeznaczenie w tym roku po 500 tys. zł, zaś w roku 2020 po 7 mln zł. Oba żłobki będą 6-oddziałowe i przyjmą po 150 dzieci.

Kolejne zadanie inwestycyjne zmieniło nazwę z „Dom dziennego pobytu dla seniorów” na „Centrum Aktywności Międzypokoleniowej wraz z Domem dziennego pobytu dla seniorów oraz 6-oddziałowym żłobkiem”. O kwotę 11,5 mln zł zwiększyły się też środki niezbędne na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Radni zaproponowali przeznaczenie na ten cel następujących kwot w kolejnych latach: 2019 – 800 tys. zł, 2020 – blisko 10 mln zł i 2021 – 4,2 mln zł.

Wysłuchano i przyjęto w głosowaniu sprawozdanie z rocznej działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, po czym Anna Myślińska poprosiła o 10 minut przerwy, po której Elżbieta Świtalska wnioskowała o ponowne wprowadzenie do porządku obrad stanowiska w sprawie sytuacji w oświacie, wywołując krótką dyskusję nad zasadnością tegoż. Radni PiS byli przeciwni, uznając iż stanowisko jest zbieżne z listem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej i stanowi wyjście naprzeciw intencji, by wszystkie dzielnice głosowały nad podobnymi stanowiskami. Ostatecznie wprowadzenie stanowiska do porządku obrad przeszło 14 głosami za. Przeciw było czterech radnych, wstrzymali się dwaj.

Następnie głosowano nad skargą mieszkańca na dyrektora szkoły podstawowej 112. Skarga dotyczyła przekroczenia norm hałasu przy Ostródzkiej, generowanego przez szkołę i została wcześniej uznana za bezzasadną przez komisję skarg, wniosków i petycji. Za zasadną uznano zaś skargę mieszkańca na zarząd dzielnicy. Dotyczyła ona nieudzielenia odpowiedzi w terminie przez zarząd poprzedniej kadencji samorządu. Pozytywnie zaopiniowano nazwę Astrowa dla ulicy prostopadłej do Ostródzkiej i Skarbka z Gór.  

Na zakończenie sesji dyskutowano nad wspomnianym już stanowiskiem w sprawie sytuacji w oświacie. Radni koalicji rządzącej akcentowali w dyskusji przeniesienie ciężaru utrzymania oświaty na samorządy, zwracali uwagę na chaos wywołany wdrażaniem reformy, na niskie zarobki nauczycieli, zaś radni PiS pytali, gdzie w głosowanym stanowisku znajdują się interesy uczniów i przypominali, że praktyka przerzucania kosztów oświaty na barki samorządów była powszechna od lat i dotyczyła wszystkich rządów. Radni PiS zaproponowali, by tej treści poprawka znalazła się w głosowanym stanowisku. Poprawka sformułowana przez radnych opozycyjnych została odrzucona, podobnie jak sugestia dalszej dyskusji nad stanowiskiem, które ostatecznie zostało przyjęte 14 głosami koalicji rządzącej.

(egu)